Free entrance with Museokortti!
Follow us on Youtube!

Address: Linnanrakentajantie 12, FIN-00810 Helsinki.
Phone: +358-40-1526185
E-mail: hertonasgard (at) gmail.com 
Or make contact via the form below! Thank you!
 

Contact

Skriv siffran 2 med bokstäver:

Blog

Fotograferandet på Hertonäs gård

Fotografins historia är fylld av multipla uppfinnare och upptäckter, som tillsammans skapat den typ av fotografi vi har idag. Under första hälften av 1800-talet gjordes de flesta genombrott som möjliggjorde fotografering. Olika kemiska preparat, material och komponenter utvecklades för framkallning, och fotograferandet blev snabbt mycket populärt. Också herrskapet på Hertonäs gård och deras släktingar lät fotografera sig. Det finns bl. a. flera stiliga visitkortsfotografier i Hertonäs gårds museums samlingar. Läs mer nedan!Läs mera »
Ida Karlgren
08.09.2021 kl. 18:19

Valokuvaus Herttoniemen kartanolla

Valokuvauksen historia on täynnä keksijöitä ja innovaatioita, jotka yhteensä loivat nykyiset valokuvamme. 1800-luvun alkupuolella ensimmäiset keksinnöt tehtiin, jotka mahdollistivat valokuvaamisen. Eri kemialliset yhdisteet, materiaalit ja komponentit syntyivät valokuvien kehittämistä varten, ja valokuvauksesta tuli pian hyvin suosittua. Myös Herttoniemen kartanon herrasväki ja heidän sukulaisensa antoivat valokuvauttaa itsensä. M.m. monta tyylikästä käyntikorttivalokuvaa on säilynyt Herttoniemen kartanon museon kokoelmissa. Lue lisää alla! Läs mera »
Ida Karlgren
08.09.2021 kl. 18:09

Photography in Hertonäs Manor

Photographic history is filled with many inventors and inventions, which all together have contributed to photography as we know it today. Most breakthroughs were made during the first half of the 1800s, when different chemical components, materials and mixtures were developed. Photography quickly gained popularity among all socioeconomic classes. Read more below! Läs mera »
Ida Karlgren
08.09.2021 kl. 17:58

En nobelprisvinnare var här!

Min praktik på Hertonäs gårds museum sommaren 2021 har varit en lärorik upplevelse. Hittills i mitt arbete har jag katalogiserat över 2000 fotografier till webbsidan Desky och de har gett mig en inblick i Hertonäs gårds historia. Ett mycket intressant fotografi, som jag stötte på tidigt i min praktik, var en bild av en gammal man framför Hertonäs huvudbyggnad 1934. Mannen på bilden är ingen annan än Nobelprisvinnaren i litteratur Verner von Heidenstam (1859–1940)! Läs mer nedan!Läs mera »
Karl Heikkilä
29.08.2021 kl. 10:59

Nobelin palkinnon saaja kävi täällä!

Työharjoitteluni Herttoniemen kartanon museossa kesällä 2021 on ollut opettavainen kokemus. Tähän mennessä olen luetteloinut työssäni yli 2000 valokuvaa nettiin Deskyn sivustoille ja ne ovat kertoneet minulle paljon Herttoniemen kartanon historiasta. Eräs hyvin kiinnostava valokuva, johon törmäsin aiemmin työharjoittelussani, oli kuva iäkkäästä miehestä Herttoniemen päärakennuksen edessä vuonna 1934. Mies kuvassa ei ole kukaan muu kuin Nobelin kirjallisuuspalkinnon saaja Verner von Heidenstam (1859–1940)! Lue lisää alla!Läs mera »
Karl Heikkilä
29.08.2021 kl. 10:55

A Nobel Prize Winner was Here!

My internship at Herttoniemi Manor summer 2021 has been an informative experience to me. Thus far in my job I have catalogued over 2000 photographs to the website Desky and they have showed me much about the history of Herttoniemi Manor. One particularly interesting photograph I bumped into earlier in my internship was a photo of an old man standing in front of the main building of Herttoniemi in 1934. The man on the photo is none other than the Nobel prize winner in literature Verner von Heidenstam (1859–1940)! Read more down below!Läs mera »
Karl Heikkilä
29.08.2021 kl. 10:42

Svenska Odlingens Vänner i Helsinge r.f. - föreningen som upprätthåller Hertonäs gårds museum

Hertonäs gårds museum ägs och upprätthålls av en förening, Svenska Odlingens Vänner i Helsinge r.f. (SOV), som grundades den 21 januari 1906. Vid den här tiden genomgick Finland stora samhälleliga förändringar och många personer verkade aktivt för att främja en modernisering av landet, så även människorna som grundade SOV. Läs mer nedan!Läs mera »
Eva Ahl-Waris
22.08.2021 kl. 10:02

Svenska Odlingens Vänner i Helsinge r.f. - Herttoniemen kartanon museota ylläpitävä yhdistys

Herttoniemen kartanon museon omistaa ja ylläpitää eräs yhdistys, Svenska Odlingens Vänner i Helsinge r.f. (SOV), joka perustettiin 21. tammikuuta 1906. Tähän aikaan Suomessa tapahtui suuria yhteiskunnallisia mullistuksia ja monet ihmiset toimivat aktiivisesti maan modernisoimisen puolesta, samaten henkilöt, jotka perustivat SOV:in. Lue lisää alla! Läs mera »
Eva Ahl-Waris
22.08.2021 kl. 10:00

Svenska Odlingens Vänner i Helsinge r.f. - the Society that Runs Hertonäs Manor Museum

Hertonäs Manor Museum is owned and run by a society, Svenska Odlingens Vänner i Helsinge r.f. (SOV) that was formed on 21st January 1906. During this period many large social changes underwent in Finland and people took active part in modernaizing the country. This was the fact with those who also formed SOV. Read more below!Läs mera »
Eva Ahl-Waris
22.08.2021 kl. 09:59

En guides vardag på Hertonäs gård

I fem års tid har jag arbetat med museipedagogik på Hertonäs gårds museum, främst som guide. Under dessa år har jag hunnit uppleva mycket; att jobba här är åtminstone inte tråkigt! Läs mer om mina erfarenheter nedan!Läs mera »
Daniela Fogustedt
07.08.2021 kl. 16:53

Svenska Odlingens Vänner i Helsinge r.f. - föreningen som upprätthåller Hertonäs gårds museum

22.08.2021 kl. 10:02
Hertonäs gårds museum ägs och upprätthålls av en förening, Svenska Odlingens Vänner i Helsinge r.f. (SOV), som grundades den 21 januari 1906. Vid den här tiden genomgick Finland stora samhälleliga förändringar och många personer verkade aktivt för att främja en modernisering av landet, så även människorna som grundade SOV. Läs mer nedan!

Hertonäs gård var vid denna tid belägen i Helsinge socken. År 1946 införlivades området till Helsingfors och stora delar av Helsinge ombildades sedermera till Vanda stad. I början av 1900-talet var Helsinge socken ett mycket lantligt område bestående av en del centrala byar såsom Dickursby, Malm, Kyrkoby osv. En stor del av befolkningen var svensktalande, men samtidigt höll samhället på att förfinskas. Doktor Edward Blomqvist (1869-1932), som bodde i Dickursby, tyckte att något borde göras för att stöda den svenskspråkiga allmogen. Han lät bland annat grunda skolor och bibliotek i kommunen. 

Inbjudningskort till mötet 21.1.1906, då föreningen Svenska Odlingens Vänner i Helsinge r.f. bildades. SOV.

I januari 1906 tyckte Blomqvist att det var dags att grunda en förening för att stöda den finlandssvenska befolkningen både andligt och materiellt. En grupp likasinnade helsingebor inbjöds följaktligen till ett möte för att grunda föreningen, som blev SOV. Mötet hölls i kommunhuset i Malm med omkring 50 personer närvarande. Blomqvist valdes till föreningens första ordförande och han verkade för föreningens väl fram till 1931, då han avgick på grund av hälsoskäl. Också en kvinna valdes in i styrelsen, Linda Forsström, som hade arbetat som privatlärare och engagerat sig i föreningsverksamhet även tidigare. 

Medlemskort för SOV. Vikingaromantiken användes speciellt av de svensksinnade i Nyland under början av 1900-talet. Man ville påstå att man härstammade från vikingarna och Sverige. SOV.

Under de första åren verkade SOV för att skaffa jord åt den obesuttna befolkningen i Helsinge samt instruera invånarna i bland annat trädgårdsskötsel. Men man intresserade sig även för historia och hembygdsverskamhet samt lät samla in en mängd allmogeföremål. Etnologen Gabriel Nikander fick till exempel stipendium för att forska i Helsinges byggnadskultur. På 1910-talet hade SOV planer på att grunda ett sockenmuseum och bygga ett föreningshus. Föreningshuset Helsinggård, som föreningen lät bygga i samråd med Dickursby ungdomsförening (DU), stod klart år 1913. Fem år senare låste DU ut SOV ur huset. 

Ägaren av Hertonäs gård, John Bergbom, hade redan 1906 blivit medlem i SOV. Då han blev mördad år 1917 beslöt arvingarna att donera godset till föreningen. SOV höll sitt första årsmöte på Hertonäs i maj år 1919. Från och med nu startade arbetet att förändra herrgården till ett museum. Föreningen äger och förvaltar museet ännu idag. Museet är öppet för besökare på sommarsöndagar.

Tack vare en donation av John Bergboms (1850-1917) arvingar är Hertonäs gård idag i SOV:s ägo och upprätthålls som ett museum. SOV.

Läs mer i:
Backman, Sigbritt 2013: Tidsresa med Svenska Odlingens Vänner i Helsinge. SOV: Helsingfors.
Eva Ahl-Waris