Free entrance with Museokortti!
Follow us on Youtube!

Address: Linnanrakentajantie 12, FIN-00810 Helsinki.
Phone: +358-40-1526185
E-mail: hertonasgard (at) gmail.com 
Or make contact via the form below! Thank you!
 

Contact

Skriv siffran 4 med bokstäver:

Blog

Thorvaldsenin museo

Mikään kokoelmista ja niiden kuvista, joita olen luetteloinut, ei ole ollut niin ainutlaatuinen kuin kokoelma matkakuvista, joita on otettu ympäri Eurooppaa. Valokuva-albumi lukolla, joka oli Helene Bergbomin (os. Gripenberg) omistama, on täynnä valokuvia erilaisista paikoista Norjasta, Tanskasta, Saksasta, Ranskasta (Louvresta) ja Ruotsista 1800-luvun loppu puollella. Suurin osa kuvista on otettu Norjassa, ja kuvat esittävät erilaisia rakennuksia Oslossa (silloin Kristiania), sauvakirkkoja ja kauniita maisema kuvia. Mutta albumin kiinnostavimmat valokuvat olivat Thorvaldsenin museosta Kööpenhaminassa, Tanskassa. Lue lisää alla!Läs mera »
Karl Heikkilä
19.11.2021 kl. 12:14

Thorvaldsen Museum

Of all the collections that I have catalogued, none of them has been as unique as a collection of pictures taken across Europe. In a photo album with a lock, which belonged to Helene Bergbom (née Gripenberg), there are many photos taken from different places in Norway, Denmark, Germany, France (the Louvre) and Sweden at the end of the 19th century. Most of the photos are taken in Norway and the photos depicts different buildings in Oslo (back then known as Christiania), a stave church and beautiful landscape shots. But the most interesting photos of the album was from Thorvaldsen Museum in Copenhagen, Denmark. Read more down below!Läs mera »
Karl Heikkilä
19.11.2021 kl. 12:05

Thorvaldsens museum

Av alla samlingar jag har katalogiserat har ingen av dem varit så unik som en samling av resebilder tagna runtom i Europa. I ett fotoalbum med lås, som har tillhört Helene Bergbom (f. Gripenberg), finns det mycket med foton från olika platser i Norge, Danmark, Tyskland, Frankrike (Louvren) och Sverige på slutet av 1800-talet. De flesta var tagna i Norge och i fotona kan man se olika byggnader i Oslo (på den tiden Kristiania), en stavkyrka och fina landskapsfoton. Men albumets intressantaste foton var från Thorvaldsens museum i Köpenhamn, Danmark. Läs mera nedan!Läs mera »
Karl Heikkilä
19.11.2021 kl. 11:55

Tankar om en hållbar framtid

Under de senaste åren har man inom museibranschen funderat på hur man kan understöda utvecklingen av ett hållbart samhället och en hållbar framtid. Hertonäs gårds museum har under de senaste åren på flera vis gått med i trenden och vi strävar ytterligare att arbeta för att främja så kallade gröna värden. Temat diskuterades senast på bland annat en internationell kongress anordnad av ICOM och på ett inhemskt seminarium anordnat av Helsingfors stadsmuseum. Fastän vi är ett litet museum har vi olika metoder och strategier för detta. Läs mer nedan!Läs mera »
Eva Ahl-Waris
15.10.2021 kl. 14:46

Ajatuksia kestävästä kehityksestä

Viimeisten vuosien aikana museoalalla on mietitty, miten voisi kannustaa kestävän kehityksen edistämistä yhteiskunnassa ja tulevaisuudessa. Herttoniemen kartanon museo on viime vuosina monin tavoin osallistunut tähän ja tavoitteenamme on edelleen työskennelle niin kutsuttujen kestävien arvojen edistämiseksi. Teemaa käsiteltiin viimeksi muun muassa kansainvälisessä konferenssissa, jonka ICOM järjesti sekä kotimaisessa Helsingin kaupunginmuseon järjestämässä seminaarissa. Siitä huolimatta, että museomme on pieni meillä on kuitenkin eri metodeja ja strategioita kehittämistä varten. Lue lisää alla! Läs mera »
Eva Ahl-Waris
15.10.2021 kl. 14:41

Some Thoughts on a Sustainable Future

During the last few years there has been discussions about how to support the environmental movement and a sustainable future in museums. Hertonäs Manor Museum has worked with this for a few years now and we strive to develop so called green values. This was recently discussed at an international congress arranged by ICOM and at a local seminar arranged by Helsinki City Museum. A small museum like ours still has many aims to support the development. Read more below! Läs mera »
Eva Ahl-Waris
15.10.2021 kl. 14:24

Avträdet på Knusbacka allmogemuseum

Knusbacka är en gammal bondgård med anor från den svenska tiden på 1700-talet. Gården förflyttades från Box i Sibbo till Hertonäs gård och dess museiområde i östra Helsingfors under 1920-talet. På Knusbackas gårdsplan finns även ett gammalt avträde. Det brukar Hertonäs gårds museums guider visa besökarna i samband med den historiska rundvandringen på Hertonäs gård och Knusbacka museigård. Guidningen ordnas under säsongstid från början av maj till slutet av september på söndagar klockan 14 till 15. Guiderna visar museigården och avträdet även som avslutning för guidningar för extra beställda grupper. Vad är det som gör ett gammalt avträde intressant? Hur förhöll man sig till avföring i det gamla bondesamhället? Hade avträdena någon annan funktion under den tid då de flesta var bosatta på gårdar på landsbygden? Läs mer nedan.Läs mera »
Ralf Palmgren
19.09.2021 kl. 08:41

Knusbackan museotilalla oleva ulkokäymälä

Knusbacka on vanha maatila, joka on peräisin Ruotsin ajalta, 1700-luvulta. Tila siirrettiin Sipoon Boxista Herttoniemen kartanolle ja nykyiselle paikalleen Itä-Helsinkiin 1920-luvulla. Knusbackan rakennuksiin kuuluu myös vanha ulkokäymälä. Herttoniemen kartanon museon oppaat esittelevät sitä kävijöille Herttoniemen kartanon ja Knusbackan museotilan aluetta kiertävän historiallisen opastuksen aikana. Opastus järjestetään sesonkiaikaan toukokuun alusta syyskuun loppuun sunnuntaisin klo 14-15. Lisäksi oppaat esittelevät museomaatilaa ja ulkokäymälää tilattujen opastuskierrosten päätteeksi. Mikä tekee vanhasta ulkokäymälästä kiinnostavan? Miten vanhassa maalaisyhteisössä suhtauduttiin ulosteisiin? Oliko käymälöillä jokin toinen funktio siihen aikaan, kun useimmat ihmiset asuivat maaseudun tiloilla? Lue lisää alla.Läs mera »
Ralf Palmgren
19.09.2021 kl. 08:34

The Outhouse at Knusbacka Farmstead

Knusbacka is an old farmstead from the era of Swedish rule in the 18th century. The farmstead has been moved from Box in Sipoo to Hertonäs manor and its surroundings in eastern Helsinki during the 1920s. An old outhouse is also remaining on Knusbacka’s yard. The guides at Hertonäs Manor Museum usually present it to the public during the guided tours at Hertonäs manor and Knusbacka farmstead. Guided tours are arranged on Sundays at 2 to 3 PM from May to September. The guides also present the farmstead and the outdoor toilet for booked groups. What makes an old outdoor toilet interesting? How did people relate to excrement in the old peasant society? Did the outdoor toilets have other functions during an era when most people lived on rural farms? Read more below.Läs mera »
Ralf Palmgren
19.09.2021 kl. 08:26

Fotograferandet på Hertonäs gård

Fotografins historia är fylld av multipla uppfinnare och upptäckter, som tillsammans skapat den typ av fotografi vi har idag. Under första hälften av 1800-talet gjordes de flesta genombrott som möjliggjorde fotografering. Olika kemiska preparat, material och komponenter utvecklades för framkallning, och fotograferandet blev snabbt mycket populärt. Också herrskapet på Hertonäs gård och deras släktingar lät fotografera sig. Det finns bl. a. flera stiliga visitkortsfotografier i Hertonäs gårds museums samlingar. Läs mer nedan!Läs mera »
Ida Karlgren
08.09.2021 kl. 18:19

Fotograferandet på Hertonäs gård

08.09.2021 kl. 18:19
Fotografins historia är fylld av multipla uppfinnare och upptäckter, som tillsammans skapat den typ av fotografi vi har idag. Under första hälften av 1800-talet gjordes de flesta genombrott som möjliggjorde fotografering. Olika kemiska preparat, material
och komponenter utvecklades för framkallning, och fotograferandet blev snabbt mycket populärt. Också herrskapet på Hertonäs gård och deras släktingar lät fotografera sig. Det finns bl. a. flera stiliga visitkortsfotografier i Hertonäs gårds museums samlingar. Läs mer nedan!

Det första fotografiet som togs i Finland föreställer Nobelhuset i Åbo, och är taget av läkaren  Henrik Cajander den 3 november 1842. Cajanders fotografi var en s. k. dagerrotyp, en tidig  fototyp som görs på en tunn silverplåt. Tack vare att patenten var fri var  dagerrotyper mycket populära på första halvan av 1800-talet, är små och fragila, och förvaras alltid i någon  sorts fodral, t. ex. av glas.  

Många andra typer och varianter av fotografier uppfanns och användes också – ambrotyper,  ferrotyper, aristotyper, kollotyper... men alla dessa krävde att man personligen framkallade  fotografierna i egna mörkrum, och hade koll på alla de olika kemiska ämnen som behövdes  för processen. Denna period i fotografins historia kallas därför ibland ”apotekartiden”,  eftersom fotograferingen krävde så många preparat och speciella verktyg. Innan 1870-talet,  då de s. k. ”torrplåtarna” uppfanns, behövde man dessutom framkalla 1850-talets ”våtplåtar”  genast efter fotograferingen. Alla dessa faktum ledde till att fotografering i allmänhet skedde  i speciella ateljéer, och inte i privathushåll.  

Trots uppfinningar som underlättade användningen och spridningen av fotografiteknik var  fotografering relativt exotiskt i Finland fram till slutet av 1800-talet. Några få fotografer, som ofta  skaffat sig utbildning utomlands, bedrev dock verksamhet, antingen i egna studios i städerna  eller som kringresande fotografer på landsbygden. De som tjänade sitt leverne på att  fotografera gårdar och torp var efterföljare till de målare som idag kallas ”gåramålare”, och  föregångare till de flygfotografer som började lansera sin verksamhet efter andra världskriget  och har fortsatt med det än idag.  

Färre än 200 fotoateljéer verkade i Finland mellan åren 1842 och 1920, och dessa var ofta i  kontakt med varandra. Samarbete mellan ateljéer och anställnings- eller lärlingsförhållanden  var vanliga, eftersom utbudet på fotografier inte översteg efterfrågan och marknaden räckte  till för alla – men också eftersom lokaler som passade för fotografiverksamhet länge var en  bristvara. Fotografiernas popularitet ökade hela tiden på 1800-talet i takt med att antalet  stadsbor med pengar till fotograferandet ökade, och fotografiernas kostnad minskade.  Fotografierna blev fort ett medelklassalternativ till det dyra porträttmåleriet. 


Märta Bergbom (1887–1964) blev regelbundet fotograferad. I flera år tog föräldrarna henne  till Charles Riis ateljé, men i något skede bytte de till Atelier Apollo, möjligen efter att Riis  studio köpts upp av Apollo och verksamheten flyttade till Apolloateljén 1898. Foto: Atelier Apollo 1908. SOV.

I Hertonäs gårds bildarkiv återfinns flera stora namn bland ateljeerna i Helsingfors. Bilderna  av Märta Bergbom, och dessutom många andra bilder, är tagna i dansken Charles Riis studio.  Andra ateljéer som familjen Bergbom anlitade är bland annat Atelier Apollo, som drevs av  kulturpersonligheten K. E. Ståhlberg, och norrmannen Daniel Nyblins studio.  

Bland de bevarade fotografier som finns i Hertonäs gårds samlingar återfinns bland annat de för tiden typiska kabinett- och visitkortsbilderna. Dessa typer av fotografier var ofta mindre i storlek, och användes inte endast för att pryda väggar och ramar hemma – visitkortsfotografierna t.ex. gavs likt dagens visitkort åt andra. I Hertonäs samlingar finns idag ett helt album bestående av dessa mindre kort.


Ragnar Bergbom fotograferad i oktober 1891. Fotografiet ingår i ett album med liknande så kallade visitkortsfotografier. SOV.

Dessa visitkort, eller “cartes de visite” som de hette internationellt, var som mest populära under mitten av 1800-talet och konkurrerades så småningom ut av de senare kabinettfotografierna. Exempel på dessa är de porträtt som finns ovan; de något större än visitkort och har ofta en tryckt, vacker logotyp samt fotografens eller ateljéns namn. 

Efter att det amerikanska Kodak-företaget började massproducera kameror blev fotografering ett intresse för de breda massorna, och möjliggjorde t.ex. att vi idag har en stor mängd fotografier i våra samlingar från 1900-talet. För den som är intresserad att jämföra hur fotograferandet har utvecklats under 1800-, 1900-, och 2000-tal finns foton från alla dessa tidsperioder i Hertonäs gårds museums samlingar!


Hertonäs gårds huvudbyggnad, trol. Fotograferad på 1920-talet. SOV.

Läs mer i:
K.E. Ståhlberg (Sabira Ståhlberg 2013).
Amatörfotografklubben i Helsingfors hemsida.
Källan 2013:2, utgivet av och finns att läsa på Svenska Litteratursällskapets hemsida.
Atelier Nyblins hemsida.
“Fotografiska material”, Moderna museet.
“Daniel Nyblin” i Finlands nationalbiografi
“Karl Emil Ståhlberg” i Finlands nationalbiografi
Finlands fotografiska museum.
“How to spot a carte de visite”, The National Science and Media Museum.
“How to spot a cabinet card”, The National Science and Media Museum.


 
Ida Karlgren