Free entrance with Museokortti!
Follow us on Youtube!

Address: Linnanrakentajantie 12, FIN-00810 Helsinki.
Phone: +358-40-1526185
E-mail: hertonasgard (at) gmail.com 
Or make contact via the form below! Thank you!
 

Contact

Skriv siffran 6 med bokstäver:

Blog

Thorvaldsenin museo

Mikään kokoelmista ja niiden kuvista, joita olen luetteloinut, ei ole ollut niin ainutlaatuinen kuin kokoelma matkakuvista, joita on otettu ympäri Eurooppaa. Valokuva-albumi lukolla, joka oli Helene Bergbomin (os. Gripenberg) omistama, on täynnä valokuvia erilaisista paikoista Norjasta, Tanskasta, Saksasta, Ranskasta (Louvresta) ja Ruotsista 1800-luvun loppu puollella. Suurin osa kuvista on otettu Norjassa, ja kuvat esittävät erilaisia rakennuksia Oslossa (silloin Kristiania), sauvakirkkoja ja kauniita maisema kuvia. Mutta albumin kiinnostavimmat valokuvat olivat Thorvaldsenin museosta Kööpenhaminassa, Tanskassa. Lue lisää alla!Läs mera »
Karl Heikkilä
19.11.2021 kl. 12:14

Thorvaldsen Museum

Of all the collections that I have catalogued, none of them has been as unique as a collection of pictures taken across Europe. In a photo album with a lock, which belonged to Helene Bergbom (née Gripenberg), there are many photos taken from different places in Norway, Denmark, Germany, France (the Louvre) and Sweden at the end of the 19th century. Most of the photos are taken in Norway and the photos depicts different buildings in Oslo (back then known as Christiania), a stave church and beautiful landscape shots. But the most interesting photos of the album was from Thorvaldsen Museum in Copenhagen, Denmark. Read more down below!Läs mera »
Karl Heikkilä
19.11.2021 kl. 12:05

Thorvaldsens museum

Av alla samlingar jag har katalogiserat har ingen av dem varit så unik som en samling av resebilder tagna runtom i Europa. I ett fotoalbum med lås, som har tillhört Helene Bergbom (f. Gripenberg), finns det mycket med foton från olika platser i Norge, Danmark, Tyskland, Frankrike (Louvren) och Sverige på slutet av 1800-talet. De flesta var tagna i Norge och i fotona kan man se olika byggnader i Oslo (på den tiden Kristiania), en stavkyrka och fina landskapsfoton. Men albumets intressantaste foton var från Thorvaldsens museum i Köpenhamn, Danmark. Läs mera nedan!Läs mera »
Karl Heikkilä
19.11.2021 kl. 11:55

Tankar om en hållbar framtid

Under de senaste åren har man inom museibranschen funderat på hur man kan understöda utvecklingen av ett hållbart samhället och en hållbar framtid. Hertonäs gårds museum har under de senaste åren på flera vis gått med i trenden och vi strävar ytterligare att arbeta för att främja så kallade gröna värden. Temat diskuterades senast på bland annat en internationell kongress anordnad av ICOM och på ett inhemskt seminarium anordnat av Helsingfors stadsmuseum. Fastän vi är ett litet museum har vi olika metoder och strategier för detta. Läs mer nedan!Läs mera »
Eva Ahl-Waris
15.10.2021 kl. 14:46

Ajatuksia kestävästä kehityksestä

Viimeisten vuosien aikana museoalalla on mietitty, miten voisi kannustaa kestävän kehityksen edistämistä yhteiskunnassa ja tulevaisuudessa. Herttoniemen kartanon museo on viime vuosina monin tavoin osallistunut tähän ja tavoitteenamme on edelleen työskennelle niin kutsuttujen kestävien arvojen edistämiseksi. Teemaa käsiteltiin viimeksi muun muassa kansainvälisessä konferenssissa, jonka ICOM järjesti sekä kotimaisessa Helsingin kaupunginmuseon järjestämässä seminaarissa. Siitä huolimatta, että museomme on pieni meillä on kuitenkin eri metodeja ja strategioita kehittämistä varten. Lue lisää alla! Läs mera »
Eva Ahl-Waris
15.10.2021 kl. 14:41

Some Thoughts on a Sustainable Future

During the last few years there has been discussions about how to support the environmental movement and a sustainable future in museums. Hertonäs Manor Museum has worked with this for a few years now and we strive to develop so called green values. This was recently discussed at an international congress arranged by ICOM and at a local seminar arranged by Helsinki City Museum. A small museum like ours still has many aims to support the development. Read more below! Läs mera »
Eva Ahl-Waris
15.10.2021 kl. 14:24

Avträdet på Knusbacka allmogemuseum

Knusbacka är en gammal bondgård med anor från den svenska tiden på 1700-talet. Gården förflyttades från Box i Sibbo till Hertonäs gård och dess museiområde i östra Helsingfors under 1920-talet. På Knusbackas gårdsplan finns även ett gammalt avträde. Det brukar Hertonäs gårds museums guider visa besökarna i samband med den historiska rundvandringen på Hertonäs gård och Knusbacka museigård. Guidningen ordnas under säsongstid från början av maj till slutet av september på söndagar klockan 14 till 15. Guiderna visar museigården och avträdet även som avslutning för guidningar för extra beställda grupper. Vad är det som gör ett gammalt avträde intressant? Hur förhöll man sig till avföring i det gamla bondesamhället? Hade avträdena någon annan funktion under den tid då de flesta var bosatta på gårdar på landsbygden? Läs mer nedan.Läs mera »
Ralf Palmgren
19.09.2021 kl. 08:41

Knusbackan museotilalla oleva ulkokäymälä

Knusbacka on vanha maatila, joka on peräisin Ruotsin ajalta, 1700-luvulta. Tila siirrettiin Sipoon Boxista Herttoniemen kartanolle ja nykyiselle paikalleen Itä-Helsinkiin 1920-luvulla. Knusbackan rakennuksiin kuuluu myös vanha ulkokäymälä. Herttoniemen kartanon museon oppaat esittelevät sitä kävijöille Herttoniemen kartanon ja Knusbackan museotilan aluetta kiertävän historiallisen opastuksen aikana. Opastus järjestetään sesonkiaikaan toukokuun alusta syyskuun loppuun sunnuntaisin klo 14-15. Lisäksi oppaat esittelevät museomaatilaa ja ulkokäymälää tilattujen opastuskierrosten päätteeksi. Mikä tekee vanhasta ulkokäymälästä kiinnostavan? Miten vanhassa maalaisyhteisössä suhtauduttiin ulosteisiin? Oliko käymälöillä jokin toinen funktio siihen aikaan, kun useimmat ihmiset asuivat maaseudun tiloilla? Lue lisää alla.Läs mera »
Ralf Palmgren
19.09.2021 kl. 08:34

The Outhouse at Knusbacka Farmstead

Knusbacka is an old farmstead from the era of Swedish rule in the 18th century. The farmstead has been moved from Box in Sipoo to Hertonäs manor and its surroundings in eastern Helsinki during the 1920s. An old outhouse is also remaining on Knusbacka’s yard. The guides at Hertonäs Manor Museum usually present it to the public during the guided tours at Hertonäs manor and Knusbacka farmstead. Guided tours are arranged on Sundays at 2 to 3 PM from May to September. The guides also present the farmstead and the outdoor toilet for booked groups. What makes an old outdoor toilet interesting? How did people relate to excrement in the old peasant society? Did the outdoor toilets have other functions during an era when most people lived on rural farms? Read more below.Läs mera »
Ralf Palmgren
19.09.2021 kl. 08:26

Fotograferandet på Hertonäs gård

Fotografins historia är fylld av multipla uppfinnare och upptäckter, som tillsammans skapat den typ av fotografi vi har idag. Under första hälften av 1800-talet gjordes de flesta genombrott som möjliggjorde fotografering. Olika kemiska preparat, material och komponenter utvecklades för framkallning, och fotograferandet blev snabbt mycket populärt. Också herrskapet på Hertonäs gård och deras släktingar lät fotografera sig. Det finns bl. a. flera stiliga visitkortsfotografier i Hertonäs gårds museums samlingar. Läs mer nedan!Läs mera »
Ida Karlgren
08.09.2021 kl. 18:19

Tankar om en hållbar framtid

15.10.2021 kl. 14:46
Under de senaste åren har man inom museibranschen funderat på hur man kan understöda utvecklingen av ett hållbart samhället och en hållbar framtid. Hertonäs gårds museum har under de senaste åren på flera vis gått med i trenden och vi strävar ytterligare att arbeta för att främja så kallade gröna värden. Temat diskuterades senast på bland annat en internationell kongress anordnad av ICOM och på ett inhemskt seminarium anordnat av Helsingfors stadsmuseum. Fastän vi är ett litet museum har vi olika metoder och strategier för detta. Läs mer nedan!

Under det senaste decenniet har det blivit av högsta vikt att diskutera hur olika institutioner kan garantera och arbeta för en hållbar framtid. Även inom museibranschen har denna fråga blivit mycket aktuell både internationellt och lokalt. Första veckan i oktober deltog intendenten i en internationell kongress anordnad av ICOM och särskilt nätverket DEMHIST, dvs. nätverket för hem- och herrgårdsmuseer över hela världen. Kongressen ordnades på webben och deltagarna var omkring 50 till antalet. Många intressanta föredrag hölls och även gemensamma sessioner med så kallade posters. Hertonäs gårds museum fick också möjligheten att lägga fram sin poster om våra metoder för att främja hållbarhet (Hertonäs Manor Museum för a Sustainable Future, se bilden längst ner). Intendenten fick goda tips för hur man till exempel kunde öka synligheten ytterligare och få kontakt med olika institutioner för att skapa gemensamma mål. 

Hertonäs gårds museum är omgärdad av unika, historiska parker. De bildar gröna oaser för allmänheten i en allt mer urbaniserad omgivning. STARA sköter parkerna med stor vördnad för deras historia. Foto: EAW 2019.

Men i korthet kunde även vårt eget museums mål och metoder för ökad hållbarhet presenteras på ICOM:s kongress. För det första är museet omgärdat av två historiska parker, en barockpark och en i engelsk stil, som är öppna för allmänheten. Parkerna fungerar som gröna lungor överallt i urbana miljöer, så även i Hertonäs som blir allt tätare bebyggt. Våra parker sköts av Helsingfors stad, STARA, på ett fantastiskt vis med respekt för parkernas historiska och naturliga värden. För några år sedan installerades jordvärme - ett dyrt projekt, men det betalar tillbaka i längden och är miljövänligt. Det är också mycket lätt att värma upp byggnaderna nu och upprätthålla en lämplig temperatur året om. För det tredje fick vi bikupor till Knusbackas gårdstun år 2020. Pollinerare världen över är hotade och vi är stolta över att kunna ge ett hem och föda (från den grönskande omgivningen) åt bina. Dessutom producerar de honung åt oss. För det fjärde är vår arrendator, Stadin puutarhuri, ekobonde. Produkterna produceras här, lokalt, och ekologiskt och de är mycket populära. För det femte idkar vi aktivt museipedagogik, då vi framhäver hållbar livsstil och berättar om människans historia i kontakt med miljön. Främst sker denna verksamhet på museigården Knusbacka i samarbete med DOT, som arrangerar tidsresor för skolelever på området. Slutligen kan vi konstatera att även föreningen SOV, som upprätthåller museet, ytterligare har en allt grönare aktieportfölj. 

På sommaren har museet bin som gäster på Knusbacka gårdstun. De sköts av Hive Five. Det finns gott om ekologisk grönska i omgivningen som bina kan utnyttja. De producerar honung som säljs på museet. Foto: EAW 2020.

Hållbarhet togs även upp på ett seminarium, Nylands museiträdgårdar, i måndags ordnat av Helsingfors stadsmuseum. Det strömmades också på webben. Fokus var på museiträdgårdar, men samtidigt kom museernas så kallade hållbarhetsstrategier att presenteras. Glims gårdsmuseum har även länge haft bin och också idkat samarbete med 4H för att kunna ha får på bete på museets område i Esbo, bland mycket annat. Museets kryddgård har upprätthållits som en del av museet i decennier, och nu har man till och med börjat sälja humlen till en lokal ölproducent. Också Knusbacka har länge haft en kryddgård, där barnen på tidsresorna får odla, och med hjälp av den kan man presentera olika traditionella kryddor och örter under guidningarna och andra evenemang. Hållbarhetstanken är inte ny. Den är lika gammal som människan och hennes liv i närmiljön. Det är bara att damma av denna kunskap igen och det sker främst genom samarbete, undervisning och informationsspridning. 


Museets poster på ICOM:s internationella kongress presenterades på webben 7.10.2021. EAW 2021.
Eva Ahl-Waris