Museokortilla vapaa pääsy!
Seuraa Youtube-kanavaamme!

Osoite: Linnanrakentajantie 12, 00810 Helsinki.
Puh.: 040-1526185
S-posti: hertonasgard (at) gmail.com

Tai ota yhtettä alla olevan lomakkeen avulla! Kiitos!

Ota yhteyttä

Skriv siffran 1 med bokstäver:

Blogi

Ajatuksia konservoinnista

7. kesäkuuta aloitimme työharjoittelumme Herttoniemen kartanon museossa. Muutama viikko myöhemmin tätä kirjoittaessa olen digitoinut noin 300 tiedostoa museon kuvakokoelmasta ja siirtänyt niitä nettiin Deskyn sivustoille. Työ ei ole vielä valmista – ainakin yhtä monta kuvaa ja valokuvaa odottaa yhä vuoroaan, ja lisäksi kaikkiin pitää lisätä asiasanoja, luetteloida, ja varustaa uusilla vaaleilla kuvataskuilla vaaleansinisiin mappeihin, ja tämän jälkeen varastoida tulenkestäviin arkistokaappeihin. Teen kaikkea tätä, jotta kokoelmat säilyvät ja voidaan esittää nykyisille ja tuleville sukupolville. Lue lisää projektiin liittyvistä ajatuksistani alla! Läs mera »
Ida Karlgren
11.07.2021 kl. 08:24

Om konservering

Den 7 juni började vi vår praktik på Hertonäs gårds museum. I skrivande stund, några veckor senare, har jag skannat in cirka 300 filer från museets bildarkiv och laddat upp dem på webbplatsen Desky. Arbetet är långt ifrån klart – åtminstone lika många bilder och fotografier till väntar på sin tur, och dessutom ska de alla taggas med ämnesord, sorteras, få nya ljusblå fotofickor och mappar, och sedan stuvas in i det brandsäkra arkivskåpet. Allt detta i ett försök att bevara och synliggöra dessa för nutiden och eftervärlden. Läs mer om mina tankar kring projektet nedan! Läs mera »
Ida Karlgren
11.07.2021 kl. 08:13

On Conservation

We started our internship at Hertonäs Manor Museum June 7th. As I write this a few weeks later, I’ve scanned about 300 photographs and documents from the picture archives of the museum and uploaded them to the Desky website. The work is far from done – at least 300 more photos and pictures are waiting for their turn in the scanner. Moreover, they’re all to be tagged with keywords, sorted, put into new, light blue paper enclosures, and finally stored in the fireproof archive drawers. All of this strives to make the collections available for present and future generations. Read more about my thoughts on the subject below!Läs mera »
Ida Karlgren
11.07.2021 kl. 08:00

Nyförvärv till museet

Hertonäs gårds museum kan, i likhet med andra museer, ta in en liten mängd nya föremål i sina samlingar. Men föremålen måste vara så speciella att de är värda att få en plats i samlingarna, eftersom utrymmet ändå är begränsat. I år har vi fått en tuschteckning av Carl Gabriel von Spången, vars far Bengt Gabriel ägde gården på 1700-talet. Läs mer nedan!Läs mera »
Eva Ahl-Waris
25.06.2021 kl. 17:08

Uusi esine museoon

Herttoniemen kartanon museo voi, kuten muutkin museot, hankkia pieni määrä uusia esineitä kokoelmiinsa. Mutta esineiden tulee olla erityisiä, jotta niille varataan paikka kokoelmissa, koska tilaa on rajoitetusti. Tänä vuonna olemme saaneet tussipiirustuksen, jonka on tehnyt Carl Gabriel von Spången, jonka isä Bengt Gabriel omisti kartanon 1700-luvulla. Lue lisää alla!Läs mera »
Eva Ahl-Waris
25.06.2021 kl. 17:06

A New Piece to our Collections

Hertonäs Manor Museum can, like other museums, get a small amount of new objects to its collections. But the object ought to be very special, since the space is limited. This year we have bought a drawing by Carl Gabriel von Spången, whose father Bengt Gabriel owned the manor in the 18th century. Read more below!Läs mera »
Eva Ahl-Waris
25.06.2021 kl. 16:58

Välkommet med extra händer på ett litet museum - praon och lokalhistoriska praktikanter år 2021

Hertonäs gårds museum är litet och har endast en deltidsanställd intendent, en deltidsanställd disponent och freelanceguider till sin tjänst. Tack vare nätverk och stipendier har vi i år fått små tillskott bland annat för att sköta om och digitera samlingarna. Läs mer nedan!Läs mera »
Eva Ahl-Waris
19.06.2021 kl. 16:41

Kiitos ylimääräisestä avusta pienelle museolle - tet- ja paikallishistoriallisia harjoittelijoita vuonna 2021

Herttoniemen kartanon museo on pieni ja sitä pyörittää lähinnä osa-aikainen intendentti, osa-aikainen isännöitsijä sekä muutama freelance museo-opas. Verkostojen ja apurahojen takia olemme tänä vuonna saaneet lisäapua muun muassa hoitamaan kokoelmia sekä avustamaan kokoelmien digitoinnissa. Lue lisää alla! Läs mera »
Eva Ahl-Waris
19.06.2021 kl. 16:39

Many Thanks for Extra Hands on a Small Museum - Trainees in 2021

Hertonäs Manor Museum is a small museum with only one curator working a few hours a week and a caretaker that also works part time. Thanks to our networks and scholarships we have had small contributions to our workforce this year, among other things to digitalize our collections. Read more below!Läs mera »
Eva Ahl-Waris
19.06.2021 kl. 16:32

“Kesä ja pelit” -näyttelyn rakentaminen vuonna 2021

21. tammikuuta 2021 alkoi Helsingin yliopiston järjestämä Museoprojekti-kurssi, jonka tarkoituksena oli perehdyttää opiskelijoita työelämään ja kulttuurityöhön antamalla opiskelijoiden itse tuottaa historiallista teemaa kantava näyttely Herttoniemen kartanon museoon. Kurssin opettajina toimivat yliopistolehtori Derek Fewster ja Herttoniemen kartanon museon intendentti Eva Ahl-Waris. Kurssiin osallistui kahdeksan opiskelijaa historian kandidaattiohjelmasta sekä yksi opiskelija kulttuurin ja kommunikaation maisteriohjelmasta. Seuraavan neljän kuukauden ajan opiskelijat tuottivat 1800-luvun lapsuutta esittelevän näyttelyn “Kesä ja pelit”. Näyttely koostuu fyysisistä leluista ja bookcreator.com -alustalla toteutetusta digitaalisesta näyttelystä . Kesä ja pelit -näyttelyn fyysinen osa on auki yleisölle joka sunnuntai klo 12–14 syyskuun loppuun asti. Lue lisää alla!Läs mera »
Wilhelm Breitenstein
30.05.2021 kl. 08:21

Ett medeltida kvinnoöde i Finland: “Margareta i Härtonäs”

08.03.2021 kl. 12:08
I slutet av medeltiden fanns några frälsegods i Helsinge socken (kallad Helsinga vid denna tid), däribland i Hertonäs. Helsinge sockens område har sedermera blivit städerna Helsingfors och Vanda. Frälset kom senare att bilda den så kallade adeln. Bland idel män som kommer från Hertonäs nämns även ibland någon enstaka kvinna. Läs mer om “Margareta i Härtonäs” nedan!

Från början av medeltiden fram till 1809 var Finland en del av Svenska riket. Troligen på 1200-talet strömmade nya bosättare till den finska kusten från Sverige. Den östra rikshalvan integrerades allt mer i riket. I slutet av 1400-talet fanns frälsegods även i Hertonäs. Ordet frälse avleds från ordet “fri”, det vill säga befriat från skatt. 


Den senmedeltida idealkvinnan. Jan Van Eyck: Porträtt av paret Arnolfini, 1400-t. Wikimedia commons.
 

Det finns inte så många källor om Hertonäs från den här tiden. I praktiken levde de medeltida familjerna i byarna och på godsen i Hertonäs som storbönder. I huvudsak idkade man jordbruk, boskapsskötsel och fiske. Den äldsta bytomten i Hertonäs har troligen legat på södra sidan av nuvarande Montörsparken. Tomterna var troligen bebyggda av boningshus och ekonomibyggnader i trä. Trakten låg nära den Stora strandvägen mellan Åbo och Viborg samt på ett strategiskt ställe där man kunde övervaka sjörutter och vikar.


Montörsparken i Hertonäs, Helsingfors. Foto: Arto Alanenpää, Wikimedia commons.

Husfruns roll i ett storhushåll var främst att bestämma över sysslorna i hemmet, se till att boskapen sköttes och mat lagades åt hela husfolket. I husfolket ingick familjen, möjliga släktingar samt allt tjänstefolk. I mitten av 1400-talet nämns en viss Margareta ha varit hemma från Hertonäs. Hon var möjligen född omkring år 1424. “Margareta i Härtonäs” gifte sig med Sibbobon Lasse i Gästerby och de fick tre barn: Peder Larsson, Erik Larsson och Margareta Larsdotter. Vid den här tiden använde man vanligen inte tillnamn, utan patronymer (faderns namn). “Margareta i Härtonäs” dotter Margareta Larsdotter gifte sig senare med Lars Mattsson i Sarvlax. I slutet av 1400-talet fick Lars frälserätt för sin egendom i Sarvlax och följaktligen blev Margareta från Hertonäs "stammormor" åt ätten Creutz, som ägde Sarvlax gård ända in på 1700-talet. Släkten äger fortfarande Malmgård, som ligger granne med Sarvlax (i nuvarande Pernå). Margareta (Margarete, Greta, Margit, Mariette) var ett allmänt namn i Helsinga på medeltiden  och Sankta Margareta av Antiochia (jungfru och martyr, d. 304) var ett populärt helgon i hela Östersjöområdet under denna tid.


S:ta Margareta av Antiokia, Wikimedia commons.

Ibland anses “Margareta i Härtonäs” ha varit medlem av ätten Jägerhorn. Ätten Jägerhorn bodde i Hertonäs (möjligen) sedan slutet av medeltiden fram till slutet av 1600-talet, varför det kan vara lätt hänt att sammanblanda olika personer som har sagts härstamma från samma område eller by. Det är ändå sannolikt att “Margareta i Härtonäs” inte härstammade från ätten Jägerhorn. Hennes föräldrar är inte kända. Det är ändå möjligt att Margareta har tillhört eliten, eftersom Hertonäs troligen har varit frälsejord redan på medeltiden. 

Hertonäs nämns i källorna första gången år 1405 (ett par decennier före Margaretas troliga födelsetid): en nämndeman i Borgå fögderis räfts- och rättarting kallades “Laurens Hertoghe” möjligen efter sin boplats. Ordet hertige är dock ett vanligt tillnamn på den tiden och avser inte heller alltid “hertige” (kungligheten) - men det kan antyda att det är frågan om en välbergad person, en “vardagens hertige”. Det kan också vara ett namn som är en relikt från kolonisationstiden två århundraden tidigare, då kungligheter som hertigar faktiskt kunde ha varit ledare för kolonisationen. 

Åren 1555-56 omnämns däremot Hertugenäs tydligt som frälsegods tillhörande en Matz Mortenson, herr Karl (kyrkoherden i socknen, som troligen fått sin andel som fadersarv) samt änkan fru Walborg. Vad mer de hade för sig på Gustav Vasas tid, skriver vi om en annan gång.

Läs mer i:
Backman, Sigbritt 2016: Hertonäs gård - från säterier till museum. SOV: Helsingfors. 
Margareta, i Härtonäs, Geni public profile, (senast sedd 7.3.2020). 
Salminen, Tapio 2015: Medeltiden i Vanda och Helsinga socken. Red. Eva Ahl-Waris, Andreas Koivisto & Tapio Salminen. Vanda stad: Vanda.


 
Eva Ahl-Waris