Gratis inträde med Museikortet!
Följ oss på Youtube!

Vår adress: Borgbyggarvägen 12, 00810 Helsingfors.
Tfn: 040-1526185
E-post: hertonasgard (at) gmail.com

Eller ta kontakt via formuläret nedan! Tack på förhand!

Skriv siffran 5 med bokstäver:

Blogginlägg

Thorvaldsenin museo

Mikään kokoelmista ja niiden kuvista, joita olen luetteloinut, ei ole ollut niin ainutlaatuinen kuin kokoelma matkakuvista, joita on otettu ympäri Eurooppaa. Valokuva-albumi lukolla, joka oli Helene Bergbomin (os. Gripenberg) omistama, on täynnä valokuvia erilaisista paikoista Norjasta, Tanskasta, Saksasta, Ranskasta (Louvresta) ja Ruotsista 1800-luvun loppu puollella. Suurin osa kuvista on otettu Norjassa, ja kuvat esittävät erilaisia rakennuksia Oslossa (silloin Kristiania), sauvakirkkoja ja kauniita maisema kuvia. Mutta albumin kiinnostavimmat valokuvat olivat Thorvaldsenin museosta Kööpenhaminassa, Tanskassa. Lue lisää alla!Läs mera »
Karl Heikkilä
19.11.2021 kl. 12:14

Thorvaldsen Museum

Of all the collections that I have catalogued, none of them has been as unique as a collection of pictures taken across Europe. In a photo album with a lock, which belonged to Helene Bergbom (née Gripenberg), there are many photos taken from different places in Norway, Denmark, Germany, France (the Louvre) and Sweden at the end of the 19th century. Most of the photos are taken in Norway and the photos depicts different buildings in Oslo (back then known as Christiania), a stave church and beautiful landscape shots. But the most interesting photos of the album was from Thorvaldsen Museum in Copenhagen, Denmark. Read more down below!Läs mera »
Karl Heikkilä
19.11.2021 kl. 12:05

Thorvaldsens museum

Av alla samlingar jag har katalogiserat har ingen av dem varit så unik som en samling av resebilder tagna runtom i Europa. I ett fotoalbum med lås, som har tillhört Helene Bergbom (f. Gripenberg), finns det mycket med foton från olika platser i Norge, Danmark, Tyskland, Frankrike (Louvren) och Sverige på slutet av 1800-talet. De flesta var tagna i Norge och i fotona kan man se olika byggnader i Oslo (på den tiden Kristiania), en stavkyrka och fina landskapsfoton. Men albumets intressantaste foton var från Thorvaldsens museum i Köpenhamn, Danmark. Läs mera nedan!Läs mera »
Karl Heikkilä
19.11.2021 kl. 11:55

Tankar om en hållbar framtid

Under de senaste åren har man inom museibranschen funderat på hur man kan understöda utvecklingen av ett hållbart samhället och en hållbar framtid. Hertonäs gårds museum har under de senaste åren på flera vis gått med i trenden och vi strävar ytterligare att arbeta för att främja så kallade gröna värden. Temat diskuterades senast på bland annat en internationell kongress anordnad av ICOM och på ett inhemskt seminarium anordnat av Helsingfors stadsmuseum. Fastän vi är ett litet museum har vi olika metoder och strategier för detta. Läs mer nedan!Läs mera »
Eva Ahl-Waris
15.10.2021 kl. 14:46

Ajatuksia kestävästä kehityksestä

Viimeisten vuosien aikana museoalalla on mietitty, miten voisi kannustaa kestävän kehityksen edistämistä yhteiskunnassa ja tulevaisuudessa. Herttoniemen kartanon museo on viime vuosina monin tavoin osallistunut tähän ja tavoitteenamme on edelleen työskennelle niin kutsuttujen kestävien arvojen edistämiseksi. Teemaa käsiteltiin viimeksi muun muassa kansainvälisessä konferenssissa, jonka ICOM järjesti sekä kotimaisessa Helsingin kaupunginmuseon järjestämässä seminaarissa. Siitä huolimatta, että museomme on pieni meillä on kuitenkin eri metodeja ja strategioita kehittämistä varten. Lue lisää alla! Läs mera »
Eva Ahl-Waris
15.10.2021 kl. 14:41

Some Thoughts on a Sustainable Future

During the last few years there has been discussions about how to support the environmental movement and a sustainable future in museums. Hertonäs Manor Museum has worked with this for a few years now and we strive to develop so called green values. This was recently discussed at an international congress arranged by ICOM and at a local seminar arranged by Helsinki City Museum. A small museum like ours still has many aims to support the development. Read more below! Läs mera »
Eva Ahl-Waris
15.10.2021 kl. 14:24

Avträdet på Knusbacka allmogemuseum

Knusbacka är en gammal bondgård med anor från den svenska tiden på 1700-talet. Gården förflyttades från Box i Sibbo till Hertonäs gård och dess museiområde i östra Helsingfors under 1920-talet. På Knusbackas gårdsplan finns även ett gammalt avträde. Det brukar Hertonäs gårds museums guider visa besökarna i samband med den historiska rundvandringen på Hertonäs gård och Knusbacka museigård. Guidningen ordnas under säsongstid från början av maj till slutet av september på söndagar klockan 14 till 15. Guiderna visar museigården och avträdet även som avslutning för guidningar för extra beställda grupper. Vad är det som gör ett gammalt avträde intressant? Hur förhöll man sig till avföring i det gamla bondesamhället? Hade avträdena någon annan funktion under den tid då de flesta var bosatta på gårdar på landsbygden? Läs mer nedan.Läs mera »
Ralf Palmgren
19.09.2021 kl. 08:41

Knusbackan museotilalla oleva ulkokäymälä

Knusbacka on vanha maatila, joka on peräisin Ruotsin ajalta, 1700-luvulta. Tila siirrettiin Sipoon Boxista Herttoniemen kartanolle ja nykyiselle paikalleen Itä-Helsinkiin 1920-luvulla. Knusbackan rakennuksiin kuuluu myös vanha ulkokäymälä. Herttoniemen kartanon museon oppaat esittelevät sitä kävijöille Herttoniemen kartanon ja Knusbackan museotilan aluetta kiertävän historiallisen opastuksen aikana. Opastus järjestetään sesonkiaikaan toukokuun alusta syyskuun loppuun sunnuntaisin klo 14-15. Lisäksi oppaat esittelevät museomaatilaa ja ulkokäymälää tilattujen opastuskierrosten päätteeksi. Mikä tekee vanhasta ulkokäymälästä kiinnostavan? Miten vanhassa maalaisyhteisössä suhtauduttiin ulosteisiin? Oliko käymälöillä jokin toinen funktio siihen aikaan, kun useimmat ihmiset asuivat maaseudun tiloilla? Lue lisää alla.Läs mera »
Ralf Palmgren
19.09.2021 kl. 08:34

The Outhouse at Knusbacka Farmstead

Knusbacka is an old farmstead from the era of Swedish rule in the 18th century. The farmstead has been moved from Box in Sipoo to Hertonäs manor and its surroundings in eastern Helsinki during the 1920s. An old outhouse is also remaining on Knusbacka’s yard. The guides at Hertonäs Manor Museum usually present it to the public during the guided tours at Hertonäs manor and Knusbacka farmstead. Guided tours are arranged on Sundays at 2 to 3 PM from May to September. The guides also present the farmstead and the outdoor toilet for booked groups. What makes an old outdoor toilet interesting? How did people relate to excrement in the old peasant society? Did the outdoor toilets have other functions during an era when most people lived on rural farms? Read more below.Läs mera »
Ralf Palmgren
19.09.2021 kl. 08:26

Fotograferandet på Hertonäs gård

Fotografins historia är fylld av multipla uppfinnare och upptäckter, som tillsammans skapat den typ av fotografi vi har idag. Under första hälften av 1800-talet gjordes de flesta genombrott som möjliggjorde fotografering. Olika kemiska preparat, material och komponenter utvecklades för framkallning, och fotograferandet blev snabbt mycket populärt. Också herrskapet på Hertonäs gård och deras släktingar lät fotografera sig. Det finns bl. a. flera stiliga visitkortsfotografier i Hertonäs gårds museums samlingar. Läs mer nedan!Läs mera »
Ida Karlgren
08.09.2021 kl. 18:19

Kuka on antanut nimensä Petter Wetterin puistolle Herttoniemessä?

07.02.2021 kl. 10:38
Herttoniemen kartanolla on ollut monta omistajaa vuosisatojen aikana. Kartanon varsinainen luoja oli helsinkiläisporvari Petter Wetter (1659-1741). Hän oli kotoisin Ruotsin Växsjöstä ja asui Tukholmassa saadessaan meritullinhoitajan viran Helsingissä vuonna 1693. Hänen uransa menestyksekkäänä porvarina alkoi näin ollen valtakunnan itäosassa. Lue lisää alla!

Vuonna 1688 Petter oli nainut Brita Eriksdotterin Tukholmassa. Hänen mainitaan työskennelleen hovissa lakeijana. Vaimon kuoltua Petter lähti Suomeen ja pieneen Helsingin kaupunkiin. Hän jätti komea Tukholman taakseen, mutta virka tullinhoitajana oli askel eteenpäin uralla ja perheen status nousi. Kruunun virkamiehenä Wetterillä oli mahdollisuus vaikuttaa kauppaan, mutta samalla toimia itse kauppiaana hämärin keinoin harmaan talouden alueella. Wetterin hyvät suhteet hänen yläpuolella oleviinsa takasi hänelle mahdollisuuden käyttää valtaa porvareita kohtaan. Hänen oli kuitenkin pakko kohdata heidät monta kertaa oikeudessa eri riitojen takia ja eri intressien törmätessä.  

Vuonna 1694 Wetter nai Brita Matsdotterin ja perhe asettui kaupungin ulkopuolelle. Wetterillä oli kaksi lasta, tytär Brita ja poika Abraham (n. 1690-1737). Vain aatelisilla oli oikeus omistaa kartanoita tähän aikaan, mutta Wetterin hyvät tulot takasivat hänelle mahdollisuuden lainata rahaa rälssin jäsenille: Jouduttuaan taloudellisiin ongelmiin he joutuivat antamaan hänelle pantattuja kartanoitaan. Näin ollen Wetter sai haltuunsa kolme ratsutilaa Herttoniemessä, jotka aikoinaan olivat kuuluneet Jägehornin suvulle (Jägerskiöld). Vuonna 1706 Wetter yhdisti nämä kolme ratsutilaa isommaksi kartanoksi: Herttoniemen kartanoksi. Muutaman vuoden päästä hän onnistui myös hankkimaan Käpylän ja Pukinmäen kartanot. Hänestä tuli näin ollen varakas mies. 

Herttoniemen kartanon vanha päärakennus. SEn rakennutti mahdollisesti Abraham Wetter. Rakennus on nykyään purettu. Kuva: SOV.

Suomen jouduttua Venäjän miehittämäksi Isovihan aikana (1700-1721) Petter lähti takaisin Tukholmaan ja palasi vasta rauhan solmimisen jälkeen. Vuonna 1725 hän antoi kartanonsa syytinkiä vastaan pojalleen Abrahamille, joka oli nimetty Helsingin pormestariksi (Abrahamiin palataan myöhemmin). Abraham oli jäänyt Suomeen ja palvellut sodan aikana armeijassa muun muassa Helsingin puolustuksessa. Mitä todennäköisimmin juuri Abraham rakennutti Herttoniemen vanhan puisen päärakennuksen, joka sittemmin on purettu (se sijaitsi suunnilleen nykyisen Linnanrakentajantien 16 kohdalla). Pojan kuoltua Petter yritti saada kartanot takaisin lapsenlapsiltaan, mutta pyrkimykset eivät tuottaneet tulosta. Viimeiset vuotensa hän vietti vähäeleisesti. 

Petter Wetter oli mies jolla oli laaja verkosto. Petrus Olai Hahn kiitti häntä ja omisti hänelle väitöskirjansa Turun akatemiassa vuonna 1699. Kuva: Hahn 1699, Suomen kansalliskirjasto.

Tutkijoiden mielestä Petter Wetter vaikutti olleen opportunisti, joka hämärin keinoin rikkoin lasikaton ja ryhtyi porvarista eliitin jäseneksi. Joka tapauksessa Herttoniemen kartano kasvoi hänen aikanaan ratsutiloista kartanoksi. Kaksi katua ja puisto Herttoniemessä kantavat Wetterin perheen nimiä: Petter Wetterin puisto ja Petter Wetterin polku Herttoniemenrannassa sekä Abraham Wetterin tie Herttoniemen kartanon nykyisen alueen pohjoispuolella. 

Lähteet:
Aalto, Seppo 2016: Kauppiaita ja laivanvarustajia. Helsinkiläisten elämä Ruotsin aikana 1550-1809. Siltala: Helsinki.
Hahn, Petrus Olai 1699: De gustu (väitöskirja). Aboa, (viimeksi nähty 7.2.2021).
Backman, Sigbritt 2017: Hertonäs gård. Från säterier till museum. SOV: Helsingfors.


 
Eva Ahl-Waris