Gratis inträde med Museikortet!
Följ oss på Youtube!

Vår adress: Borgbyggarvägen 12, 00810 Helsingfors.
Tfn: 040-1526185
E-post: hertonasgard (at) gmail.com

Eller ta kontakt via formuläret nedan! Tack på förhand!

Skriv siffran 4 med bokstäver:

Blogginlägg

Topelius & Tarinalyhty (Storylantern) - Classical Tales in a New Setting

#Tarinalyhty (Storylantern) produced a public artwork and mobile game in the park of Hertonäs Manor Museum in 2019-20. This year we continued the co-operation and produced a storytelling project presenting famous stories written by Zachris Topelius. In April and May we worked with students in drama at Snellman-korkeakoulu that created tours in Swedish and Finnish in the park for pupils from the local schools. Read more below!Läs mera »
Eva Ahl-Waris
idag kl. 08:55

Topelius & Tarinalyhty (Sagolyktan) - klassiska sagor i ny inramning

#Tarinalyhty (Sagolyktan) producerade ett publikt konstverk med ett mobilt spel i Hertonäs gårds museums park år 2019-20. I år var det dags att återuppta samarbetet, vilket utmynnade i ett sagoteringsprojekt med topelianskt tema. I april-maj samarbetade vi med Snellman-högskolans dramalinje och höll turer i parken för lokala skolelever på finska och svenska. Läs mer nedan!Läs mera »
Eva Ahl-Waris
idag kl. 08:55

Topelius & Tarinalyhty - klassiset sadut uusin kuosin

#Tarinalyhty tuotti Herttoniemen kartanon museon puistoon yleisöteoksen ja mobiilipelin producerade v. 2019-20. Tänä vuonna halusimme jatkaa yhteistyötä ja tuotettiin satuprojekti Topelius-teemalla. Huhti-toukokuussa teimme yhteistyötä Snellman-korkeakoulun draamalinjan kanssa, ja kierroksia vedettiin puistossa suomeksi ja ruotsiksi paikallisille koululaisille. Lue lisää alla! Läs mera »
Eva Ahl-Waris
idag kl. 08:55

Statyn Alexander II i Helsingfors

Efter Borgå lantdag år 1809 hade ständerna i Finland inte sammankallats på 54 år. Kejsare och Självhärskare Alexander II över hela Ryssland var även Storfurste av Finland. Han sammankallade ständerna i Finland till en lantdag i Helsingfors år 1863. Kejsaren öppnade själv högtidligt lantdagen med ett tal den 18 september 1863. Talet och året 1863 har avbildats på statyn Alexander II på Senatstorget. På lantdagen beslöts att de finländska lagarna och förordningarna från och med nu skulle bestämmas i Finland. Lantdagen började även sammanträda regelbundet. Kejsaren behöll dock rätten att själv ändra på grundlagen vid behov. Geheimerådet Gabriel Anton Cronstedt och dennes bror senatorn i ekonomiedepartementet Carl Olof Cronstedt var med på lantdagen. Ytterligare information om denna tid finns på Hertonäs gård. Läs mer nedan!Läs mera »
Ralf Palmgren
29.04.2021 kl. 08:23

Aleksanteri II:n patsas Helsingissä

Suomen säädyt eivät kokoontuneet 54:ään vuoteen vuoden 1809 Porvoon maapäivien jälkeen. Koko Venäjänmaan Keisari ja Itsevaltias Aleksanteri II oli myös Suomen Suuriruhtinas. Hän kutsui Suomen säädyt koolle valtiopäiville Helsinkiin vuonna 1863. Keisari avasi henkilökohtaisesti valtiopäivät juhlallisesti puheellaan 18. syyskuuta 1863. Puhe ja vuosiluku 1863 on kuvattu Aleksanteri II:n patsaassa Senaatintorilla. Valtiopäivät päättivät, että Suomen laeista ja säädöksistä tulisi tästä lähtien päättää kotimaassa. Valtiopäivät kutsuttiin koolle tasaisin väliajoin. Keisari piti kuitenkin kiinni oikeuksistaan muuttaa perustuslakia tarpeen vaatiessa. Salaneuvos Gabriel Anton Cronstedt ja hänen veljensä, talousministeriön senaattori Carl Olof Cronstedt, osallistuivat valtiopäiviin. Lisätietoa tästä ajasta löytyy Herttoniemen kartanosta. Lue lisää alla!Läs mera »
Ralf Palmgren
29.04.2021 kl. 08:14

A Monument in Helsinki Commemorating Alexander II

After the assembly of the land in Porvoo in 1809 the estates of Finland had not been called for to meet in 54 years. The Supreme Emperor Alexander II of Russia was also Grand Duke of Finland. He summoned the estates to a new assembly in Helsinki in 1863. The emperor himself opened the meeting solemnly with a speech 18th September 1863. The speech and the year 1863 are visible on the monument commemorating Alexander II in the Senate Square. At the assembly, the Finnish estates decided that new laws and decrees should be legislated in Finland. The land assembly began to meet regularly. The emperor kept the right of veto for himself regarding the Finnish constitution. Privy councillor Gabriel Anton Cronstedt and his brother, the senator of the economic department Carl Olof Cronstedt, attended the land assembly. More information about this period can be found at Hertonäs manor. Read more below!Läs mera »
Ralf Palmgren
29.04.2021 kl. 08:46

Väderkvarnen från Täktom - ett landmärke för vårt museiområde

Väderkvarnen i trä på Hertonäs gårds museums område står ståtligt synlig mot den livligt trafikerade Borgbyggarvägen i Hertonäs. Väderkvarnen har flyttats hit från Täktom år 1922, då man också beslöt börja flytta byggnaderna från Knusbacka till området från Box i Sibbo. Läs mer nedan!Läs mera »
Eva Ahl-Waris
09.04.2021 kl. 19:50

Tuulimylly Täktomista - museoalueemme maamerkki

Herttoniemen kartanon museon alueella oleva puinen tuulimylly seisoo komeasti näköetäisyydessä läheiseltä vilkkaalta  Linnanrakentajantieltä Herttoniemessä. Tuulimylly on siirretty tänne Täktomista vuonna 1922, jolloin päätettiin siirtää myös Knusbackan rakennukset tänne Sipoon Boxista. Lue lisää alla! Läs mera »
Eva Ahl-Waris
09.04.2021 kl. 19:46

The windmill from Täktom - One of the Symbols for our Museum

The wooden windmill at Hertonäs Manor Museum’s area is impressively visible next to the lively road Linnanrakentajantie in Herttoniemi. The windmill was moved here from Täktom in 1922, at the same time when it was decided to start moving the buildings from Knusbacka in Box in Sipoo here too. Read more below! Läs mera »
Eva Ahl-Waris
09.04.2021 kl. 19:26

Punschbål - skål!

Officerare och viceamiraler, borgare och herrgårdsägare - samt modernt museifolk - har något gemensamt sedan 1700-talet: de har gillat och avnjutit punsch. I Hertonäs gårds museums samlingar finns flera föremål som anknyter till denna guldgula alkoholdryck som nådde vårt land tack vare den globala handeln. Till exempel viceamiral Cronstedts föremål vittnar om att denna dryck var populär i slutet av 1700-talet och början av 1800-talet. Läs mer nedan! Läs mera »
Eva Ahl-Waris
28.03.2021 kl. 19:12

Abraham Wetters väg finns i Hertonäs - vem var han?

27.02.2021 kl. 17:56
Abraham Wetter (ca 1690-1737) föddes omkring år 1690 i Stockholm men kom att växa upp och verka i Helsingfors. Han var ägare till Hertonäs gård på 1730-talet och avancerade till borgmästare i Helsingfors under den svåra tiden av återuppbyggnad efter Stora ofreden (1700-21). Läs mer om honom nedan!

Abraham Wetters far, Petter Wetter (1659-1741), införskaffade bland annat Hertonäs gårds ägor i slutet av 1600-talet. Abraham hade flyttat med sin syster och far, som nyligen blivit änkling, till Helsingfors då fadern fick tjänsten som tullnär i staden. Abraham och hans syster Brita växte med sannolikhet upp på det område som fadern införskaffade i Helsinge socken utanför staden - numera Hertonäs gård. Så småningom fick Abraham överta godset mot sytning av sin far.

Abraham Wetter återfinns i arméns rullor som skrivare redan år 1710. Då Finland ockuperades av ryska trupper under Stora ofreden (1700-21) flydde dock familjen under ledning av fadern Petter till Stockholm i september 1712. På resan till Stockholm uppkom ett bråk på båten då en redare från Lybeck krävde att Wetters skulle ge upp sin lots till hans förmån. Den unge Abraham motsatte sig detta och sköt i självförsvar en båtsman i foten. Mannen dog senare och fallet kom att bli en lång rättsprocess. Abraham återvände ändå till Finland samma höst och deltog i försvaret av Helsingfors och andra krigshändelser. År 1714 tvingades han inför rätta i Stockholm för dådet som skett två år innan, men frikändes slutligen. 


Abraham Wetters väg löper norr om Hertonäs gårds museums nuvarande område. Foto: EAW 2021.

Under sin vistelse i Stockholm gifte Abraham sig med Birgitta Åhman. År 1722 utnämndes han till borgmästare i Helsingfors och han fick det tunga ansvaret för återuppbyggnaden av den förstörda och nedbrunna staden. Trots att Abraham inte hade varit borgarnas favoritkandidat vann han snart stadsbornas förtroende och blev “hjärnan” bakom återuppbyggnadsarbetet. Han lät till exempel på egen bekostnad måla den nya Ulrika Eleonora kyrkans (1727) kor. Han fick överta Hertonäs säterier efter sin far och uppförde troligen den gamla huvudbyggnaden i trä, som sedermera rivits (den var belägen ungefär vid nuv. Borgbyggarvägen 16).

Vid sidan av tjänsten som borgmästare idkade Abraham också handel och rederiverksamhet. På grund av att hans skepp, Die stadt Helsingfors, kunde segla bortom Östersjön fick staden en värdefull förmån i form av att få importera salt utan mellanhänder. Han byggde även sågar och konkurrerade med de rika släkterna från Fredrikshamn i handeln med trävaror. Trots att han slutligen måste sälja sågar och kvarnar till fredrikshamnsborna fick han ändå ett rykte om sig att kämpa för helsingforsarnas intressen. Han lär även ha varit bland de första att uttrycka en åsikt om att en större fästning borde placeras i anknytning till Helsingfors. Detta kom sedermera att ske då beslutet att bygga Sveaborg fattades år 1748. 


Skepp i Gustavssvärds sund (1760-65), målning av Elias Martin. Finlands nationalgalleri.

I Helsingfors bevaras Abraham Wetters minne idag av en väg som bär hans namn i Hertonäs. Vägen löper i öst-västlig riktning norr om nuvarande Hertonäs gårds museums område - troligen i närheten av var Abraham en gång växte upp och bodde.

Läs mer i :
Aalto, Seppo 2016: Kauppiaita ja laivanvarustajia. Helsinkiläisten elämä Ruotsin aikana 1550-1809. Siltala: Helsinki.
Backman, Sigbritt 2016: Hertonäs gård. Från säterier till museum. SOV: Helsingfors.
Haggrén, Georg 2008: “Wetter, Abraham”, Biografiskt lexikon för Finland 1. SLS & Atlantis: Helsingfors - Stockholm, s. 723-725.


 
Eva Ahl-Waris