Gratis inträde med Museikortet!
Följ oss på Youtube!

Vår adress: Borgbyggarvägen 12, 00810 Helsingfors.
Tfn: 040-1526185
E-post: hertonasgard (at) gmail.com

Eller ta kontakt via formuläret nedan! Tack på förhand!

Skriv siffran 8 med bokstäver:

Blogginlägg

Ajatuksia konservoinnista

7. kesäkuuta aloitimme työharjoittelumme Herttoniemen kartanon museossa. Muutama viikko myöhemmin tätä kirjoittaessa olen digitoinut noin 300 tiedostoa museon kuvakokoelmasta ja siirtänyt niitä nettiin Deskyn sivustoille. Työ ei ole vielä valmista – ainakin yhtä monta kuvaa ja valokuvaa odottaa yhä vuoroaan, ja lisäksi kaikkiin pitää lisätä asiasanoja, luetteloida, ja varustaa uusilla vaaleilla kuvataskuilla vaaleansinisiin mappeihin, ja tämän jälkeen varastoida tulenkestäviin arkistokaappeihin. Teen kaikkea tätä, jotta kokoelmat säilyvät ja voidaan esittää nykyisille ja tuleville sukupolville. Lue lisää projektiin liittyvistä ajatuksistani alla! Läs mera »
Ida Karlgren
11.07.2021 kl. 08:24

Om konservering

Den 7 juni började vi vår praktik på Hertonäs gårds museum. I skrivande stund, några veckor senare, har jag skannat in cirka 300 filer från museets bildarkiv och laddat upp dem på webbplatsen Desky. Arbetet är långt ifrån klart – åtminstone lika många bilder och fotografier till väntar på sin tur, och dessutom ska de alla taggas med ämnesord, sorteras, få nya ljusblå fotofickor och mappar, och sedan stuvas in i det brandsäkra arkivskåpet. Allt detta i ett försök att bevara och synliggöra dessa för nutiden och eftervärlden. Läs mer om mina tankar kring projektet nedan! Läs mera »
Ida Karlgren
11.07.2021 kl. 08:13

On Conservation

We started our internship at Hertonäs Manor Museum June 7th. As I write this a few weeks later, I’ve scanned about 300 photographs and documents from the picture archives of the museum and uploaded them to the Desky website. The work is far from done – at least 300 more photos and pictures are waiting for their turn in the scanner. Moreover, they’re all to be tagged with keywords, sorted, put into new, light blue paper enclosures, and finally stored in the fireproof archive drawers. All of this strives to make the collections available for present and future generations. Read more about my thoughts on the subject below!Läs mera »
Ida Karlgren
11.07.2021 kl. 08:00

Nyförvärv till museet

Hertonäs gårds museum kan, i likhet med andra museer, ta in en liten mängd nya föremål i sina samlingar. Men föremålen måste vara så speciella att de är värda att få en plats i samlingarna, eftersom utrymmet ändå är begränsat. I år har vi fått en tuschteckning av Carl Gabriel von Spången, vars far Bengt Gabriel ägde gården på 1700-talet. Läs mer nedan!Läs mera »
Eva Ahl-Waris
25.06.2021 kl. 17:08

Uusi esine museoon

Herttoniemen kartanon museo voi, kuten muutkin museot, hankkia pieni määrä uusia esineitä kokoelmiinsa. Mutta esineiden tulee olla erityisiä, jotta niille varataan paikka kokoelmissa, koska tilaa on rajoitetusti. Tänä vuonna olemme saaneet tussipiirustuksen, jonka on tehnyt Carl Gabriel von Spången, jonka isä Bengt Gabriel omisti kartanon 1700-luvulla. Lue lisää alla!Läs mera »
Eva Ahl-Waris
25.06.2021 kl. 17:06

A New Piece to our Collections

Hertonäs Manor Museum can, like other museums, get a small amount of new objects to its collections. But the object ought to be very special, since the space is limited. This year we have bought a drawing by Carl Gabriel von Spången, whose father Bengt Gabriel owned the manor in the 18th century. Read more below!Läs mera »
Eva Ahl-Waris
25.06.2021 kl. 16:58

Välkommet med extra händer på ett litet museum - praon och lokalhistoriska praktikanter år 2021

Hertonäs gårds museum är litet och har endast en deltidsanställd intendent, en deltidsanställd disponent och freelanceguider till sin tjänst. Tack vare nätverk och stipendier har vi i år fått små tillskott bland annat för att sköta om och digitera samlingarna. Läs mer nedan!Läs mera »
Eva Ahl-Waris
19.06.2021 kl. 16:41

Kiitos ylimääräisestä avusta pienelle museolle - tet- ja paikallishistoriallisia harjoittelijoita vuonna 2021

Herttoniemen kartanon museo on pieni ja sitä pyörittää lähinnä osa-aikainen intendentti, osa-aikainen isännöitsijä sekä muutama freelance museo-opas. Verkostojen ja apurahojen takia olemme tänä vuonna saaneet lisäapua muun muassa hoitamaan kokoelmia sekä avustamaan kokoelmien digitoinnissa. Lue lisää alla! Läs mera »
Eva Ahl-Waris
19.06.2021 kl. 16:39

Many Thanks for Extra Hands on a Small Museum - Trainees in 2021

Hertonäs Manor Museum is a small museum with only one curator working a few hours a week and a caretaker that also works part time. Thanks to our networks and scholarships we have had small contributions to our workforce this year, among other things to digitalize our collections. Read more below!Läs mera »
Eva Ahl-Waris
19.06.2021 kl. 16:32

“Kesä ja pelit” -näyttelyn rakentaminen vuonna 2021

21. tammikuuta 2021 alkoi Helsingin yliopiston järjestämä Museoprojekti-kurssi, jonka tarkoituksena oli perehdyttää opiskelijoita työelämään ja kulttuurityöhön antamalla opiskelijoiden itse tuottaa historiallista teemaa kantava näyttely Herttoniemen kartanon museoon. Kurssin opettajina toimivat yliopistolehtori Derek Fewster ja Herttoniemen kartanon museon intendentti Eva Ahl-Waris. Kurssiin osallistui kahdeksan opiskelijaa historian kandidaattiohjelmasta sekä yksi opiskelija kulttuurin ja kommunikaation maisteriohjelmasta. Seuraavan neljän kuukauden ajan opiskelijat tuottivat 1800-luvun lapsuutta esittelevän näyttelyn “Kesä ja pelit”. Näyttely koostuu fyysisistä leluista ja bookcreator.com -alustalla toteutetusta digitaalisesta näyttelystä . Kesä ja pelit -näyttelyn fyysinen osa on auki yleisölle joka sunnuntai klo 12–14 syyskuun loppuun asti. Lue lisää alla!Läs mera »
Wilhelm Breitenstein
30.05.2021 kl. 08:21

Väderkvarnen från Täktom - ett landmärke för vårt museiområde

09.04.2021 kl. 19:50
Väderkvarnen i trä på Hertonäs gårds museums område står ståtligt synlig mot den livligt trafikerade Borgbyggarvägen i Hertonäs. Väderkvarnen har flyttats hit från Täktom år 1922, då man också beslöt börja flytta byggnaderna från Knusbacka till området från Box i Sibbo. Läs mer nedan!


Den gamla väderkvarnen som finns på Hertonäs gårds museums område härstammar från Täktom i Hangö. Foto: EAW 2019.

Svenska Odlingens Vänner i Helsinge r.f. (SOV), som har grundats år 1906, äger fortfarande Hertonäs gårds område och samtliga byggnader samt upprätthåller museiverksamhet. Föreningen beslöt 1919 att grunda ett sockenmuseum, men 1921 hade fokus förts mot att grunda ett museum för det svenska i Nyland. Vid den här tiden låg Hertonäs i Helsinge socken.Redan tidigare hade föreningen samlat in gamla allmogeföremål och verksamheten fortsatte på 1920-talet samtidigt som ett Topeliusmuseum öppnades i karaktärsbyggnaden på Hertonäs gård. Parken restaurerades och på resten av området ämnade man uppföra flera nyländska bondgårdar i stil med Fölisön i Helsingfors eller Skansen i Stockholm. 


Den gamla väderkvarnen år 1955. Foto: SOV.

Till en början flyttades två loftbodar från Knusbacka i Box i Sibbo till området. Efter hand flyttades även andra byggnader som idag bildar museigården Knusbacka belägen i norra delen av det av SOV ägda området. Samtidigt flyttades en väderkvarn från Södergård Täktom i dåvarande Bromarv (nuvarande Hangö). Flyttningen bekostades genom en donation på 5 000 mark (som motsvarar 1 680 euro år 2021) av Svenska småbruk och egna hem. Väderkvarnen placerades väster om vagnslidret intill det som idag är Borgbyggarvägen.

Väderkvarnar producerar vindkraft med hjälp av sina vingar. Med kvarnarna kan man till exempel pumpa vatten eller mala säd till mjöl. Väderkvarnar på museiområdet Zaanse Schans i Nederländerna. Foto: EAW 2019.

Under 1960-talet verkade tillfälligt ett kurscentrum på Hertonäs gård. I början av 1970-talet återupptogs museiverksamheten i karaktärsbyggnaden och museet började hålla öppet regelbundet. Behovet av reparationer av de olika byggnaderna var uppenbart. Ett antal år hade exempelvis kvarnen saknat vingar. År 1971 fick väderkvarnen nya vingar, som bekostades av konstnären Aino Merimaa som ersättning för att hon fick ha sin ateljé på Hertonäs gård. Vingarna beställdes från Riihimäki och gjordes kortare än de ursprungliga så att barn inte skulle nå upp till dem. Samtidigt lät SOV reparera kvarnens fot med virke beskostat återigen av Svenska småbruk och egna hem. 

År 1971 fick väderkvarnen nya vingar. Tyvärr antändes kvarnen år 1988, varefter den måste repareras grundligt. Foto: SOV.

Den 7 augusti 1988 stod kvarnen i ljusan låga. Den hade antänts av en pyroman. Väderkvarnen blev delvis förkolnad på insidan och vingarna samt brädfodringen måste repareras grundligt. Väderkvarnen har blivit ett landmärke och en symbol för både museet och restaurang Gamla Kvarnen, som sedan länge verkat i det gamla inspektorshuset på området. Kvarnen hälsar fortfarande alla som rör sig i området välkommen till Hertonäs gård och inbjuder till en liten bit herrgårds- och folklivshistoria mitt i ett modernt Helsingfors. 

Läs mer i:
Backman, Sigbritt 2017: Hertonäs gård - från säterier till museum. SOV. Helsingfors, tredje upplagan.
Backman, Sigbritt 2013: Tidsresa med Svenska Odlingens Vänner i Helsinge. SOV: Helsingfors.

Eva Ahl-Waris