Gratis inträde med Museikortet!
Följ oss på Youtube!

Vår adress: Borgbyggarvägen 12, 00810 Helsingfors.
Tfn: 040-1526185
E-post: hertonasgard (at) gmail.com

Eller ta kontakt via formuläret nedan! Tack på förhand!

Skriv siffran 1 med bokstäver:

Blogginlägg

Thorvaldsenin museo

Mikään kokoelmista ja niiden kuvista, joita olen luetteloinut, ei ole ollut niin ainutlaatuinen kuin kokoelma matkakuvista, joita on otettu ympäri Eurooppaa. Valokuva-albumi lukolla, joka oli Helene Bergbomin (os. Gripenberg) omistama, on täynnä valokuvia erilaisista paikoista Norjasta, Tanskasta, Saksasta, Ranskasta (Louvresta) ja Ruotsista 1800-luvun loppu puollella. Suurin osa kuvista on otettu Norjassa, ja kuvat esittävät erilaisia rakennuksia Oslossa (silloin Kristiania), sauvakirkkoja ja kauniita maisema kuvia. Mutta albumin kiinnostavimmat valokuvat olivat Thorvaldsenin museosta Kööpenhaminassa, Tanskassa. Lue lisää alla!Läs mera »
Karl Heikkilä
19.11.2021 kl. 12:14

Thorvaldsen Museum

Of all the collections that I have catalogued, none of them has been as unique as a collection of pictures taken across Europe. In a photo album with a lock, which belonged to Helene Bergbom (née Gripenberg), there are many photos taken from different places in Norway, Denmark, Germany, France (the Louvre) and Sweden at the end of the 19th century. Most of the photos are taken in Norway and the photos depicts different buildings in Oslo (back then known as Christiania), a stave church and beautiful landscape shots. But the most interesting photos of the album was from Thorvaldsen Museum in Copenhagen, Denmark. Read more down below!Läs mera »
Karl Heikkilä
19.11.2021 kl. 12:05

Thorvaldsens museum

Av alla samlingar jag har katalogiserat har ingen av dem varit så unik som en samling av resebilder tagna runtom i Europa. I ett fotoalbum med lås, som har tillhört Helene Bergbom (f. Gripenberg), finns det mycket med foton från olika platser i Norge, Danmark, Tyskland, Frankrike (Louvren) och Sverige på slutet av 1800-talet. De flesta var tagna i Norge och i fotona kan man se olika byggnader i Oslo (på den tiden Kristiania), en stavkyrka och fina landskapsfoton. Men albumets intressantaste foton var från Thorvaldsens museum i Köpenhamn, Danmark. Läs mera nedan!Läs mera »
Karl Heikkilä
19.11.2021 kl. 11:55

Tankar om en hållbar framtid

Under de senaste åren har man inom museibranschen funderat på hur man kan understöda utvecklingen av ett hållbart samhället och en hållbar framtid. Hertonäs gårds museum har under de senaste åren på flera vis gått med i trenden och vi strävar ytterligare att arbeta för att främja så kallade gröna värden. Temat diskuterades senast på bland annat en internationell kongress anordnad av ICOM och på ett inhemskt seminarium anordnat av Helsingfors stadsmuseum. Fastän vi är ett litet museum har vi olika metoder och strategier för detta. Läs mer nedan!Läs mera »
Eva Ahl-Waris
15.10.2021 kl. 14:46

Ajatuksia kestävästä kehityksestä

Viimeisten vuosien aikana museoalalla on mietitty, miten voisi kannustaa kestävän kehityksen edistämistä yhteiskunnassa ja tulevaisuudessa. Herttoniemen kartanon museo on viime vuosina monin tavoin osallistunut tähän ja tavoitteenamme on edelleen työskennelle niin kutsuttujen kestävien arvojen edistämiseksi. Teemaa käsiteltiin viimeksi muun muassa kansainvälisessä konferenssissa, jonka ICOM järjesti sekä kotimaisessa Helsingin kaupunginmuseon järjestämässä seminaarissa. Siitä huolimatta, että museomme on pieni meillä on kuitenkin eri metodeja ja strategioita kehittämistä varten. Lue lisää alla! Läs mera »
Eva Ahl-Waris
15.10.2021 kl. 14:41

Some Thoughts on a Sustainable Future

During the last few years there has been discussions about how to support the environmental movement and a sustainable future in museums. Hertonäs Manor Museum has worked with this for a few years now and we strive to develop so called green values. This was recently discussed at an international congress arranged by ICOM and at a local seminar arranged by Helsinki City Museum. A small museum like ours still has many aims to support the development. Read more below! Läs mera »
Eva Ahl-Waris
15.10.2021 kl. 14:24

Avträdet på Knusbacka allmogemuseum

Knusbacka är en gammal bondgård med anor från den svenska tiden på 1700-talet. Gården förflyttades från Box i Sibbo till Hertonäs gård och dess museiområde i östra Helsingfors under 1920-talet. På Knusbackas gårdsplan finns även ett gammalt avträde. Det brukar Hertonäs gårds museums guider visa besökarna i samband med den historiska rundvandringen på Hertonäs gård och Knusbacka museigård. Guidningen ordnas under säsongstid från början av maj till slutet av september på söndagar klockan 14 till 15. Guiderna visar museigården och avträdet även som avslutning för guidningar för extra beställda grupper. Vad är det som gör ett gammalt avträde intressant? Hur förhöll man sig till avföring i det gamla bondesamhället? Hade avträdena någon annan funktion under den tid då de flesta var bosatta på gårdar på landsbygden? Läs mer nedan.Läs mera »
Ralf Palmgren
19.09.2021 kl. 08:41

Knusbackan museotilalla oleva ulkokäymälä

Knusbacka on vanha maatila, joka on peräisin Ruotsin ajalta, 1700-luvulta. Tila siirrettiin Sipoon Boxista Herttoniemen kartanolle ja nykyiselle paikalleen Itä-Helsinkiin 1920-luvulla. Knusbackan rakennuksiin kuuluu myös vanha ulkokäymälä. Herttoniemen kartanon museon oppaat esittelevät sitä kävijöille Herttoniemen kartanon ja Knusbackan museotilan aluetta kiertävän historiallisen opastuksen aikana. Opastus järjestetään sesonkiaikaan toukokuun alusta syyskuun loppuun sunnuntaisin klo 14-15. Lisäksi oppaat esittelevät museomaatilaa ja ulkokäymälää tilattujen opastuskierrosten päätteeksi. Mikä tekee vanhasta ulkokäymälästä kiinnostavan? Miten vanhassa maalaisyhteisössä suhtauduttiin ulosteisiin? Oliko käymälöillä jokin toinen funktio siihen aikaan, kun useimmat ihmiset asuivat maaseudun tiloilla? Lue lisää alla.Läs mera »
Ralf Palmgren
19.09.2021 kl. 08:34

The Outhouse at Knusbacka Farmstead

Knusbacka is an old farmstead from the era of Swedish rule in the 18th century. The farmstead has been moved from Box in Sipoo to Hertonäs manor and its surroundings in eastern Helsinki during the 1920s. An old outhouse is also remaining on Knusbacka’s yard. The guides at Hertonäs Manor Museum usually present it to the public during the guided tours at Hertonäs manor and Knusbacka farmstead. Guided tours are arranged on Sundays at 2 to 3 PM from May to September. The guides also present the farmstead and the outdoor toilet for booked groups. What makes an old outdoor toilet interesting? How did people relate to excrement in the old peasant society? Did the outdoor toilets have other functions during an era when most people lived on rural farms? Read more below.Läs mera »
Ralf Palmgren
19.09.2021 kl. 08:26

Fotograferandet på Hertonäs gård

Fotografins historia är fylld av multipla uppfinnare och upptäckter, som tillsammans skapat den typ av fotografi vi har idag. Under första hälften av 1800-talet gjordes de flesta genombrott som möjliggjorde fotografering. Olika kemiska preparat, material och komponenter utvecklades för framkallning, och fotograferandet blev snabbt mycket populärt. Också herrskapet på Hertonäs gård och deras släktingar lät fotografera sig. Det finns bl. a. flera stiliga visitkortsfotografier i Hertonäs gårds museums samlingar. Läs mer nedan!Läs mera »
Ida Karlgren
08.09.2021 kl. 18:19

“Kesä ja pelit” -näyttelyn rakentaminen vuonna 2021

30.05.2021 kl. 08:21
21. tammikuuta 2021 alkoi Helsingin yliopiston järjestämä Museoprojekti-kurssi, jonka tarkoituksena oli perehdyttää opiskelijoita työelämään ja kulttuurityöhön antamalla opiskelijoiden itse tuottaa historiallista teemaa kantava näyttely Herttoniemen kartanon museoon. Kurssin opettajina toimivat yliopistolehtori Derek Fewster ja Herttoniemen kartanon museon intendentti Eva Ahl-Waris. Kurssiin osallistui kahdeksan opiskelijaa historian kandidaattiohjelmasta sekä yksi opiskelija kulttuurin ja kommunikaation maisteriohjelmasta. Seuraavan neljän kuukauden ajan opiskelijat tuottivat 1800-luvun lapsuutta esittelevän näyttelyn “Kesä ja pelit”. Näyttely koostuu fyysisistä leluista ja bookcreator.com -alustalla toteutetusta digitaalisesta näyttelystä . Kesä ja pelit -näyttelyn fyysinen osa on auki yleisölle joka sunnuntai klo 12–14 syyskuun loppuun asti. Lue lisää alla!

Covid19 -pandemian takia kurssi toteutettiin lähinnä etäluentoina. Luennot pidettiin Zoomissa kerran viikossa ja niissä käsiteltiin muun muassa kulttuurisia, historiallisia ja käytännön asioita, kuten Suomen museokenttää, kulttuuriperintöä ja tulevan tuotantoprojektin aikana meitä mahdollisesti odottavia haasteita. Helsingin kaupunginmuseon tutkimuspäällikkö, Minna Sarantola-Weiss, vieraili myös yhdellä luennolla ja antoi meille jännittävän katsauksen kaupunginmuseon toiminnasta. Fyysisen näyttelyn suunnittelu ja rakentaminen pääosin etänä oli raskasta ja välillä epäkäytännöllistä, mutta meillä oli mahdollisuus vierailla museoalueella ja saimme Evalta opastetun kierroksen päärakennuksen ja kartanon historiaan liittyen. 

Näyttelyn teemaksi valittiin lapsuus, kun huomasimme että museon luettelon kokoelmissa oli runsaasti hienoja vanhoja leluja. Lisäksi perehdyimme Sigbritt Backmanin julkaisuihin, Hertonäs Gård – Från säterier till museum (Herttoniemen kartanon – Säteritiloista museoksi) (2016) ja Tidsresa med Svenska Odlingens vänner i Helsinge (2013), joissa muun muassa kerrottiin lapsuudesta Herttoniemen kartanolla. Oli mukavaa, että pystyimme niiden avulla kertomaan kartanon historiaa, joka kosketti kaikkia, jotka olivat asuneet ja työskennelleet kartanolla. 

Jaoimme ryhmämme pienimpiin vastuuryhmiin. Eräät vastasivat rahoituksesta, toiset markkinoinnista, jotkut tekivät tutkimusta, toiset taas kirjoittivat tekstejä. Työtä riitti graafisesta suunnittelusta sisällöntuotantoon ja esineiden alkuperän tutkimuksiin. Välillä työ eteni hitaasti, välillä taas nopeasti. Työssä oli paljon käytännön asioita huomioitavana mutta jouduimme myös pohtimaan moraalisia puolia. Pohdimme muun muassa sitä, että miten esitellään houkuttelevalla tavalla totuudenmukaista ja monipohjaista historiaa, ilman että se vääristyy. Voiko menneisyyttä vääristää miten vain jos kyseessä on kaupallinen tai viihteellinen tarkoitus? Tästä syystä panostimmekin paljon näyttelyn esineiden taustatutkimukseen ja löysimme tietoa muun muassa Kansallisarkistosta, finna.fi -verkkosivustolta sekä muista erinäisistä käytössämme olleista luetteloista. 

Näyttely rakennettiin museon rappusiin ja toisen kerroksen porrastasanteelle ikkunan eteen. Tre Smeder -säätiö myönsi meille rahoituksen, joka mahdollisti näyttelyn toteutumisen ja saimme Svenska litteratursällskapet i Finland:lta ystävällisesti lainaksi vitriinin jonne asetimme 12 näyttelyesinettä. Lisäksi asetimme kaksi esinettä, muun muassa “legendaarinen” laiva Toivo, vitriinin takana olevalle ikkunalaudalle. Museon aiemmista esineistä 1. Kerroksen sakkilauta ja -nappulat kytkettiin osaksi näyttelyä. Rappusiin suunnittelimme julisteita, jotka esittelivät 1800-luvun lapsuutta. Lisätäksemme näyttelyn saavutettavuutta teimme siitä myös digitaalisen version, jossa voi vierailla bookcreator.com -alustalla (linkki tekstin lopussa). Digitaalisen näyttelyn yhteyteen loimme myös erillisen aarrejahdin museon pihalle ja puistoon, johon kaikenikäiset museovieraat voivat osallistua.

Sisällön suhteen kurssi oli kuten kaikki kulttuurihankkeet yleensä tuppaavat olemaan: uutta oppii (ja on opittava) paljon, välillä panikoidaan isosti pienten yksityiskohtien suhteen, välillä kirotaan ja luvataan ettei ikinä enään koskaan aiota tehdä mitään vastaavaa uudestaan, mutta sen kaiken ollessa ohitse muistelee kaikkea sitä lämmöllä ja on jo valmis ryhtymään samaan työhön uudestaan. 

Ryhmämme kiittää Derek Fewsteriä, Eva Ahl-Warista, Svenska Litteratursällskapet i Finland:ia, Tre Smeder -säätiötä, Malmgårdia, Svenska YLE:ä ja Minna Sarantola-Weissia tästä hauskasta kokemuksesta ja kiinnostavasta kurssista! Toivottavasti näyttelyämme ihailee monet silmäparit tulevien kuukausien aikana ja toivottavasti voimme taas pian kokea jotain vastaavaa! 

Työryhmä koostui Helsingin yliopiston opiskelijoista: Eira Aalto, Wilhelm Breitenstein, Emil Eklund, Karl Heikkilä, Ida Karlgren, Tanja Rintala, Emelie Schauman, Sten Selin ja Kajsa Väyrynen.

Virtuaaliseen näyttelyyn pääsee seuraamalla linkkiä – näyttelyyn.


Näyttelyesineet asetellaan vitriiniin. Kuva: Eira Aalto. 


Näyttelytekstit asetellaan paikalle. Kuva: Eira Aalto.


Esineitä vitriinissä. Kuva: Wilhelm Breitenstein.


Aarrejahdissa. Kuva: Wilhelm Breitenstein.


Eva Ahl-Wariksen kanssa Knusbackassa. Kuva: Wilhelm Breitenstein.


 
Wilhelm Breitenstein