Viceamiral Carl Olof Cronstedts gravkapell – restaurering och överlåtelse

Bakgrund

Viceamiral Carl Olof Cronstedt, som avled 1820, och hans maka Beata Sofia Wrangel af Sauss, död 1840, är begravda i ett gravkapell, som finns på Helsinge begravningsplats invid St. Lars kyrka i Vanda stad i Finland. I gravkapellet finns ingen annan begraven. Under det senaste decenniet har kapellet förfallit till den grad att det finns risk att byggnaden helt eller delvis rasar. 

Gravkapellet är antagligen ritat av Pehr Granstedt, som också ritat Hertonäs gård, där viceamiral Cronstedt var bosatt vid sin död. Enligt uppgift från Vanda kyrkliga samfällighet har gravkapellet  klassats som kulturhistoriskt värdefullt och bör följaktligen bevaras.

Viceamiral Cronstedt ägde Hertonäs gård i två repriser och avled där den 7 april 1820. Cronstedt är också ansvarig för anläggningen av den engelska parken framför gården. Vid Cronstedts död hörde Hertonäs till Helsinge socken och han begravdes därför på Helsinge kyrkas begravningsplats. Numera hör gården till Helsingfors stad, medan gravkapellet ligger i Vanda stad. 

Hertonäs gård är idag ett museum som upprätthålls av dess nuvarande ägare Svenska Odlingens Vänner i Helsinge rf (SOV) och sedan 1995 omfattar museet även föremål och möbler från viceamiralens tid  som ägare av gården. 

Under en längre tid har anhöriga till Cronstedt varit bekymrade över gravkapellets förfall. Då SOV  meddelat, att de är villiga att restaurera gravkapellet under förutsättning att SOV kan överta gravkapellet, inleddes i april 2020 slutligen konkreta diskussioner mellan SOV, representanter för ättlingarna och kyrkan, om hur man skulle gå tillväga. 

Förutsättning för renovering och överlåtelse av kapellet 

Kapellet klassas som grav enligt kyrkolagen och gravrätt har, i avsaknad av andra uppgifter i detta fall,  de närmaste nulevande arvtagarna till makarna Cronstedt jämte deras makar. Dessa personer bör avsäga sig sin gravrätt och gravkapellet kan då upphöra att fungera som gravplats och gravrätten återgår till församlingen. För att kapellet ska kunna överlåtas till SOV kräver församlingen också hörande av alla släktingarna i rätt nedstigande led. Vid senare kontakter med kyrkan, har det klarnat att det också här är tillräckligt att enbart de närmaste släktingarna jämte makar hörs. 

I vilket fall som helst, är det efter ca 200 år fråga om ett stort antal personer. I januari 2021 inleddes därför släktutredningen. Makarna Cronstedt hade 3 barn, dottern Hedvig  som gifte sig med landshövdingen Abraham Stjernschantz  och sönerna Gabriel Anton och Carl Olof d.y. Levande ättlingar uppskattas till ca 150, men eftersom man kunde begränsa antalet till makarna Cronstedts närmaste levande ättlingar i rätt nedstigande led, beslöts att bortse från ättlingarna efter Hedvig Stjernschantz eftersom hon dog barnlös. Det slutliga antalet ättlingar inklusive makar stannade därvid vid ca 100.

Finansiering 

SOV åtog sig att söka om understöd för renoveringen. En preliminär renoveringsplan har framtagits och fram till april 2022, har SOV erhållit donationer och understöd till ett belopp som bedöms täcka renoveringskostnaderna, som preliminärt uppskattas till 25.000 - 30.000 €. Museiverket är också  inkopplat vid processen. SOV räknar med att restaureringen skall kunna genomföras på hösten 2022.

Överlåtelse av gravkapellet

Representanter för de anhöriga har sedan februari d.å  hört alla ättlingar, som man kunnat hitta uppgifter om. Skriftligt samtycke till att avstå från gravrätten och att överlåta gravkapellet har erhållits av de flesta. En kungörelse har införts i Hufvudstadsbladet den 9 maj 2022, vid gravkapellet och på Vandas kyrkliga samfällighets hemsida, för att kunna nå även sådana ättlingar, om vilka det saknas uppgifter. För att  få ytterligare samtycke av dessa personer, ombeds de ta kontakt med SOV Mikael Westerback mikael.westerback(at)gmail.com eller de anhörigas representant Siv Hellén siv.hellen(at)gmail.com senast den 31 maj 2022. 

Därefter och då slutlig offert på restaureringen och dess tidtabell erhållits, kan gravkapellet, som kvarstår på sin plats som kulturhistoriskt minnesmärke, överlåtas till SOV som ansvarar för dess skötsel och framtida underhåll på vederbörligt sätt i samråd med berörda myndigheter. På detta sätt kan gravkapellet bevaras som en kulturhistoriskt minnesvård för kommande generationer.


Info om covid-19 pandemin och museet


Hertonäs gårds museums personal 2022

Hellsten, Ted, intendent 
Nyberg, Ulf, disponent

Guider:
Berg, Jonas
Brummer, Saga
Engelbarth, Johanna
Finnäs, Valter
Fougstedt, Daniela
Granö, Cecilia
af Hällström, Magdalena
Lindeberg, Elsa
Lindholm, Mikael
Nurmivaara, Astrid
Palmgren, Ralf, äldre guide
Paksuniemi, Laura
Schauman, Emelie
Väyrynen, Kajsa


Restaurant

Restaurant Gamla Kvarnen verkar i en av herrgårdens sidobyggnader. Förfrågningar per tfn: 09-7597520 eller per e-post: vanhamylly(at)vanhamylly.fi